Nieuw bestuursakkoord 2023 – 2027: Wat betekent dit voor natuur, stikstof en vergunningen?

08-11-2023

“De opgaven waarvoor wij staan, zijn niet gering”. Daarmee leidde het nieuwe bestuur van de provincie Noord-Brabant het nieuwe bestuursakkoord in. In Brabant is er een ingewikkeld en heftig stikstofprobleem. Daardoor wordt de staat van de Brabantse natuur slechter.

Het gevolg hiervan is dat de vergunningverlening - voor aanvragen met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden - stil is komen te liggen. Wat zijn de plannen van het nieuwe Brabantse bestuur om de stikstofuitstoot te verminderen, de natuur te versterken en de vergunningverlening weer op gang te brengen?

De slechte staat van de natuur leidt er ook toe dat er in Brabant nog maar weinig ruimte is voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Daarom moeten we onze natuur actief beschermen en terug in evenwicht brengen. Met activiteiten binnen de grenzen van wat de natuur en de omgeving aan kan. “De natuur verdient écht onze aandacht”, zo schrijft het nieuwe bestuur in: ‘Samen maken we Brabant!’.

Natuurherstel en versterking

Het beleidskader Natuur 2030 is de basis voor het beleid. De provincie blijft werken aan een robuuste, inclusieve en verbonden natuur. Samen met natuurpartners, vrijwilligersorganisaties, ondernemers en Brabanders. Dit betekent zo snel mogelijk herstel en versterking van de natuur in de beschermde Natura 2000-gebieden en de overgangszones daaromheen. Dit moet ertoe leiden dat er in delen weer vergunningen onder de Wet Natuurbescherming (Wnb) worden verleend. Te beginnen met die natuurgebieden waar het snelst resultaat verwacht wordt. 

Stikstofaanpak

Er is een groot stikstofprobleem. Hier heeft de natuur nog altijd veel onder te lijden. Om stikstof geen hindernis meer te laten vormen voor Brabantse ontwikkelingen, moet de uitstoot flink omlaag. En stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden moeten robuust en sterk worden. Zo stelt de provincie voor ieder Natura 2000-gebied een juridisch houdbaar maatregelenpakket vast.  Hiermee komt zicht op een goede staat van instandhouding en de bescherming van de natuur. Aan alle sectoren vraagt de provincie een naar verhouding gelijke bijdrage te leveren aan het verminderen van de stikstofuitstoot. Omdat de intensieve veehouderij een grote bijdrage levert aan de uitstoot van stikstof in Brabant, is een grote omslag in deze sector erg belangrijk. Zo is er voor piekbelasters een beëindigingsregeling voor veehouderijlocaties

Vergunningverlening

In deze bestuursperiode zorgt het nieuwe bestuur voor een geborgd natuurherstel. Daarvoor stelt de provincie per Natura 2000-gebied juridisch houdbare maatregelenpakketten vast. Hiermee is er zicht op de goede staat van instandhouding van de natuur in de Brabantse Natura 2000-gebieden en de borging ervan. Zo moet de vergunningverlening onder de Wet Natuurbescherming (Wnb) zo snel mogelijk op gang komen. 

Meer informatie

Het complete bestuursakkoord is te vinden op Brabant.nl.

Cookie-instellingen