Nieuwsbrief aanpak stikstof - 14 juli 2021

14-07-2021

Via deze nieuwsupdate houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstof.

In deze nieuwsbrief, van 14 juli 2021:

  • Stikstofbank bewaart stikstofruimte voor toekomstig gebruik
  • Blog gedeputeerde Ronnes: “Als je de natuur niet op kracht brengt loopt alles vast
  • Vaste afstandsgrens van 25 kilometer voor alle emissiebronnen
  • Inwerkingtreding wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn)
  • Brabant verheugd met extra middelen voor piekbelasters
  • Steeds meer verkenningen Gebiedsgerichte aanpak in uitvoering
  • Stand van zaken extern salderen
  • Ontwikkelingen vergunningverlening
  • Samenwerkingsconvenant: Stikstofruimte opgaven SmartwayZ.NL

Stikstofbank bewaart stikstofruimte voor toekomstig gebruik
De provincie Noord-Brabant richt samen met de andere provincies een stikstofbank op. De stikstofbank biedt als registratiesysteem een extra mogelijkheid om natuurvergunningen te verlenen voor initiatieven waarbij stikstof wordt uitgestoten, zonder dat de natuur daardoor extra wordt belast. Provincies kunnen daarnaast ook een of meer doelgebonden banken oprichten. Brabant richt een doelenbank op voor Logistiek Park Moerdijk. Lees meer…
Bekijk de animatie en infographic voor meer informatie.


Blog gedeputeerde Erik Ronnes: “Als je de natuur niet op kracht brengt loopt alles vast”
Nu Corona – gelukkig –  steeds minder de voorpagina’s beheerst, lijkt de stikstofdiscussie weer in volle kracht op te laaien. Natuurlijk heeft de herwonnen aandacht veel te maken met de formatie, maar het is alleszins terecht dat dit vraagstuk onze onverdeelde aandacht heeft. Ook onze provincie stond de afgelopen weken in de picture als zouden wij – vrij vertaald -  stikstofruimte als zoete broodjes verkopen aan de hoogste bieder. Dit beeld klopt niet, maar vergt een genuanceerde toelichting die de krant helaas niet haalde. Lees meer…

Vaste afstandsgrens van 25 kilometer voor alle emissiebronnen
Voor het berekenen van stikstofneerslag, nodig voor het aanvragen van een natuurvergunning, gaat een vaste afstandsgrens van 25 kilometer gelden. Voor woningbouw, landbouw en industrie/energie gelden nu geen afstandsgrenzen, terwijl voor infrastructurele projecten rekening wordt gehouden met de stikstofneerslag tot 5 kilometer van de weg. Een vaste afstandsgrens voor alle emissiebronnen leidt tot meer duidelijkheid en een gelijkwaardige behandeling van emissiebronnen bij de beoordeling van een vergunningaanvraag. Lees meer…

Inwerkingtreding wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn)
Per 1 juli is de wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) in werking getreden.
Het belangrijkste dat deze nieuwe wet regelt is de landelijke resultaatverplichting voor stikstofreductie en de bouwvrijstelling: de vrijstelling voor bouw-, sloop- en eenmalige aanlegactiviteiten. Dit betekent dat bij een vergunningaanvraag voor het aspect stikstof alleen nog de neerslag (depositie) in de gebruiksfase een rol speelt. Ook is in de wet geregeld dat PAS-melders en de onder de PAS vrijgestelde meldingsvrije activiteiten binnen 3 jaar na inwerkingtreding van de wet gelegaliseerd gaan worden. Lees meer…
Bekijk voor meer gedetailleerde informatie het Staatsblad.
Praktijkverhaal: Hoe zit de vrijstelling precies in elkaar?
 

Brabant verheugd met extra middelen voor piekbelasters
Bijna twee derde van de deelnemers aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) komt uit Brabant. 173 Brabantse varkenshouders maken gebruik van de regeling om hun bedrijf te stoppen. Financiële middelen die overblijven worden ingezet voor andere stikstofmaatregelen. “En dat is goed nieuws,” vindt gedeputeerde Erik Ronnes, die er bij de minister op aandrong de resterende middelen voor de aankoop van piekbelasters beschikbaar te stellen. Lees meer…
 

Steeds meer verkenningen gebiedsgerichte aanpak in uitvoering
In 15 van de in totaal 17 Brabantse gebieden met een optelsom van grote opgaven op het gebied van natuur, water, bodem en landbouw komen de gebiedsprocessen meer en meer op stoom. Ook in de twee gebieden waar nog geen verkenning gestart is, lopen de nodige ontwikkelingen. Met de gebiedsgerichte aanpak groen blauw werken we aan een sterke natuur en een veerkrachtig natuurlijk systeem mét duurzaam perspectief voor de landbouw en waar mogelijk ook aandacht voor ruimtelijke ontwikkelingen (verstedelijking, infrastructuur, ruimte voor energie). Lees meer…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand van zaken extern salderen
Sinds de provincie Noord-Brabant extern salderen in september 2020 heeft opengesteld zijn 44 vergunningaanvragen binnen gekomen waarbij de initiatiefnemer gebruik wil maken van extern salderen. 31 aanvragen zijn voor een agrarische ontwikkeling. 10 aanvragen gaan over een industriële ontwikkeling, 3 aanvragen vallen onder de noemer verkeer, denk aan de aanleg of reconstructie van een weg. Er zijn nog geen vergunningen verleend op basis van extern salderen. Bekijk de statenmededeling voor meer informatie.
 

Ontwikkelingen vergunningverlening
Op dit moment zijn 675 vergunningaanvragen wet natuurbescherming in behandeling. In het eerste kwartaal van dit jaar waren dat er nog ruim 800. De wachttijden, die in het eerste kwartaal hoog waren, lopen af. Naar verwachting dalen de wachttijden verder omdat intern salderen vergunningvrij is geworden.  

Later dit jaar verwachten we dat de vergunningverlening opnieuw tijdelijk stil komt te liggen vanwege een aantal ontwikkelingen, zoals de actualisatie van AERIUS (verwacht in oktober). Lopende aanvragen moeten dan opnieuw worden doorgerekend. Voor die tijd zal ook het Stikstofregistratiesysteem (SSRS) en de Stikstofbank tijdelijk niet beschikbaar zijn. We zullen u informeren via deze nieuwsbrief zodra er meer bekend is.
Bekijk de statenmededeling voor meer informatie.
 

Samenwerkingsconvenant: Stikstofruimte opgaven SmartwayZ.NL
De provincie en het Rijk hebben het samenwerkingsconvenant ‘Stikstofruimte opgaven SmartwayZ.NL’ ondertekend. Op basis van dit convenant wordt alvast gestart met het matchen van vraag en aanbod via het Ondersteuningsloket Stikstof voor de deelopgave van SmartwayZ.NL. Dat is sneller dan normaal en gebeurt als nodig is met het geld van het programma SmartwayZ.NL. Deze enkele miljoenen euro’s zijn nog niet ingezet voor andere opgaven en worden indien nodig voorgeschoten aan het Rijk. 
Bekijk de statenmededeling voor meer informatie.
Lees het blog van gedeputeerde Christophe van der Maat voor meer informatie.

 

Meer informatie en vragen?

Voor algemene informatie:

Informatie over de aanpak van stikstof in Brabant:

Aanmelden voor deze nieuwsbrief? Vul het aanmeldformulier in.
Afmelden? Stuur een mail naar aanpakstikstof@brabant.nl

 

Cookie-instellingen