Nieuwsbrief aanpak stikstof - 4 maart 2021

04-03-2021

Via deze nieuwsupdate houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstof.

In deze nieuwsbrief, van 4 maart 2021:

 • Brabants overzicht stikstofdata beschikbaar
 • Brabant Magazine: ‘Zo pakt Brabant de stikstofcrisis aan’
 • Actualiteiten stikstof: de praktijk van het ondersteuningsloket
 • Aanmeldperiode vrijwillige aankoop piekbelasters stikstof gesloten
 • Wachttijden vergunningverlening Wet natuurbescherming
 • Ruim 30 aanvragen met extern salderen
 • Vergunningverlening Wet natuurbescherming na uitspraak Raad van State over Logtsebaan
 • Gebiedsgerichte aanpak van groene en blauwe vraagstukken verder uitgewerkt
 • Vrijdag 12 maart: Provinciale Staten in debat over de stikstofaanpak

 

Brabants overzicht stikstofdata beschikbaar

Het Brabants overzicht stikstofdata is een interactieve viewer waarin verschillende data over stikstofemissie en -depositie in Brabant in kaartbeelden bijeen zijn gebracht. De viewer geeft inzicht in stikstofdata voor de provincie als geheel, maar ook voor elk stikstofgevoelig Natura 2000-gebied afzonderlijk. Het Brabants overzicht stikstofdata is gebaseerd op meerdere openbare databronnen van onder meer het RIVM, Aerius en Brabantse gemeenten. Bekijk het Brabants overzicht stikstofdata op: www.brabant.nl/stikstofdata

Brabant Magazine: ‘Zo pakt Brabant de stikstofcrisis aan’  

Brabant Magazine #41 besteedt in een uitgebreid artikel aandacht aan de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS). Bekijk Brabant Magazine

 

Actualiteiten stikstof: De praktijk van het ondersteuningsloket

Deze week ontvingen Provinciale Staten een periodiek overzicht van recente ontwikkelingen in het stikstofdossier. In deze Statenmededeling komt onder meer de praktijk van het Ondersteuningsloket Stikstof aan de orde. De eerste transacties en bemiddelingen met inzet van het ondersteuningsloket zijn tot stand gekomen. Bekijk de statenmededeling voor een aantal praktijkvoorbeelden.

Aanmeldperiode vrijwillige aankoop piekbelasters stikstof gesloten

Veebedrijven met een hoge stikstofuitstoot, die dichtbij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn gevestigd en willen stoppen, konden zich tussen 18 januari en 1 maart 2021 melden voor de eerste ronde van de Vrijwillige aankoop piekbelasters Stikstof. Brabant verwacht in drie jaar tijd 35 tot 45 veehouderijen te kunnen aankopen, in de eerste ronde is er budget voor de aankoop circa tien bedrijven. Tot 1 maart hebben zich 28 belangstellenden gemeld. De provincie onderzoekt nu of aanmeldingen compleet en ontvankelijk zijn. Bij meer dan tien ontvankelijke aanmeldingen gaan wij over tot prioritering aan de hand van twee criteria: de omvang en locatie van stikstofdepositie op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied en de omvang en locatie van de aangeboden grondpercelen.


Wachttijden vergunningverlening Wet natuurbescherming

De wachttijden voor natuurvergunningen zijn al enige tijd fors. Hierdoor blijft het verlenen van vergunningen en het beantwoorden van vragen langer duren dan gebruikelijk. Via de pagina Wachttijden vergunningaanvragen Wet natuurbescherming kunt u voortaan inzien hoeveel aanvragen er maandelijks worden verwerkt en wat de gemiddelde wachttijden zijn. Zo krijgt u een indicatie hoe lang het duurt voor uw vergunningaanvraag in behandeling wordt genomen. De wachttijden worden elke maand geactualiseerd. 

  

Ruim 30 aanvragen met extern salderen 

Sinds 15 september 2020 is het in Brabant mogelijk om een vergunning aan te vragen op basis van extern salderen met veehouderijen met dierrechten. Extern salderen met overige (veehouderij)-bedrijven was al langer mogelijk. Extern salderen houdt in dat de initiatiefnemer (saldovrager) voor zijn project de benodigde stikstofruimte overneemt van een saldogever, bijvoorbeeld een stoppende veehouder. Sinds september zijn in Brabant 33 vergunningaanvragen ingediend voor een ontwikkeling op basis van extern salderen. Daarbij gaat het om 25 agrarische en 6 industriële initiatieven. Twee aanvragen betreffen een verkeersproject. Lees meer in het memo aan Provinciale Staten.

 

Vergunningverlening Wet natuurbescherming na uitspraak Raad van State over Logtsebaan

In januari 2021 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over de Logtsebaan in Oirschot. Deze uitspraak heeft gevolgen voor de vergunningverlening Wet natuurbescherming (Wnb). Projecten met stikstofuitstoot binnen bestaande rechten (intern salderen) zijn niet meer vergunningplichtig. Gedeputeerde Staten hebben daarom op 23 februari 2021 het volgende besloten:  

 • Aanvragers van een vergunning voor intern salderen kunnen deze nu kosteloos intrekken. Alle aanvragers ontvangen hierover een brief. Ook berekent de provincie geen kosten door aan gemeenten als zij de aanvraag voor een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) intrekken.
 • Voor een aanvraag die niet wordt ingetrokken ontvangt de aanvrager een positieve weigering (een weigering met begeleidend bericht dat een vergunning hiervoor niet vereist is), hieraan zijn wel legeskosten verbonden.
 • Bij de afhandeling van deze aanvragen worden de beleidsregels over intern salderen (artikel 2.6) buiten beschouwing gelaten en is er geen toetsing op de technische staleisen uit de Interim Omgevingsvergunning. Bij een volgende aanpassing van de beleidsregels zal dit betreffende artikel worden verwijderd.

Bekijk ook de eerdere reacties van de provincies op de uitspraak Logtsebaan en de tussenuitspraak Via15

 

Gebiedsgerichte aanpak van groene en blauwe vraagstukken uitgewerkt

Het verbeteren van de condities in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden is een belangrijk onderdeel van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS). Dat gebeurt met een gebiedsgerichte aanpak. Daarbij bundelen waterschappen, terreinbeherende organisaties, landgoedeigenaren, gemeenten, ZLTO en de provincie hun krachten. Samen verbinden ze de stikstofaanpak aan andere grote uitdagingen waar Brabant voor staat, zoals natuurherstel in de Natura 2000-gebieden, bodemkwaliteit, Natuurnetwerk Brabant en verdroging. Én verbreden ze naar landbouwtransitie, ruimte voor energie, woningbouw- en mobiliteitsopgaven. Deze week zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak van groene en blauwe opgaven. Bekijk de statenmededeling.


  

Vrijdag 12 maart Provinciale Statendebat over de BOS

Op vrijdag 12 maart bespreken Provinciale Staten de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) tijdens hun plenaire vergadering. U kunt deze statendag live volgen, of het debat later terugkijken, via www.brabant.nl/pslive.

  

Meer informatie en vragen?

Voor algemene informatie:

Informatie over de aanpak van stikstof in Brabant:

Aanmelden voor deze nieuwsbrief? Vul het aanmeldformulier in. Afmelden? Stuur een mail naar aanpakstikstof@brabant.nl

Cookie-instellingen