Nieuwsbrief aanpak stikstof - 10 juli 2020

10-07-2020

Via deze nieuwsupdate houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstof.  

Wijziging interim omgevingsverordening

Als onderdeel van de totale stikstofaanpak, werkt Brabant al jaren aan het versnellen van verduurzaming en innovatie in de veehouderij. Om innovaties in stalsystemen succesvol te kunnen laten zijn, is een realistisch tempo nodig. Daarom wijzigt de provincie een aantal regels en termijnen in de Interim Omgevingsverordening. U kunt een zienswijze indienen op de ontwerp-wijziging van de IOV tussen 14 juli en 1 september 2020. Op onze website leest u hoe u dat kunt doen. Ook vindt u daar een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en antwoord op veel gestelde vragen.  Lees meer…
 

 

 

Overleg minister en provincies over stikstof en natuurherstel
Op 9 juli jl. maakten de gezamenlijke provincies en het rijk afspraken over hoe de komende tijd wordt samengewerkt aan de aanpak stikstof en het herstel van de natuur. Het betreft afspraken op hoofdlijnen, die onder meer gaan over het legaliseren van meldingen, de opkoopregeling voor veehouderijen en natuurherstel en procesafspraken over het openstellen van extern salderen. Lees meer...
 

Video: voortgang aanpak stikstof
Om leden van Provinciale Staten op de hoogte te houden van alle recente ontwikkelingen in het stikstofdossier hebben GS begin juli een voortgangsbericht aan PS gestuurd. Het voortgangsbericht is voorzien van een mondelingen toelichting op de video door gedeputeerde Erik Ronnes en projectleiders van de provincie. Lees meer… 

Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant aangepast 
De Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant is aangepast. Dit zorgt voor een betere toepassing van de regels rond intern salderen met stikstofruimte en dit geeft ruimte aan nieuwe projecten of bedrijvigheid. Het besluit voor de aanpassing is door de provincie genomen na overeenstemming met zowel andere provincies als de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Lees meer… 
 

Ondersteuningsloket stikstof: www.aanpakstikstofbrabant.nl  
Heeft u – om een natuurvergunning te kunnen krijgen voor uw initiatief – stikstofruimte nodig? Of wilt u, omdat u bijvoorbeeld met uw bedrijf stopt, stikstofruimte aanbieden? Het ondersteuningsloket stikstof kan u informeren over regelgeving en de toepassing ervan. Ook kan het ondersteuningsloket u helpen bij het vinden van een antwoord op uw vraag omdat zowel aanbieders als vragers zich melden bij het loket. Zo ontstaat wellicht zicht op een oplossing voor uw vraag.  Vanuit het ondersteuningsloket werken we steeds meer samen met de verschillende Brabantse regio’s en komen er mogelijkheden om, met behulp van onafhankelijke procesbegeleiders, aan de slag te gaan met stikstofvraagstukken. Zodra het provinciale stikstofregistratiesysteem beschikbaar is, draagt het ondersteuningsloket bovendien zorg voor de registratie en uitgifte van stikstofruimte.  Lees meer… 

Stikstofregistratiesysteem 
Het landelijk stikstofregistratiesysteem (SSRS), waarin per gebied de effecten van stikstofmaatregelen, zoals snelheidsverlagingen, worden geregistreerd, is in werking getreden. Dit geldt in eerste instantie voor de woningbouw en een beperkt aantal grote infraprojecten. Op dit moment zijn 140 aanvragen ingediend. In Brabant gaat het om 22 projecten voor in totaal zo’n 2695 woningen. Medio juni waren nog niet alle aanvragen compleet en ontvankelijk. Aanvragers die per 1 juli een complete aanvraag hebben ingediend kunnen met prioriteit gebruik maken van de stikstofruimte in het SSRS. Deze maand worden de eerste aanvragen afgehandeld en wordt prioritering aan de aanvragen toegekend op basis van de ministeriële regeling. Overigens kunnen ook na 1 juli nog woningbouwaanvragen en aanvragen voor de 7 MIRT-projecten worden ingediend. Deze hebben echter dan niet meer de hoogste prioriteit in de verdeling van de stikstofruimte.  


Meer informatie en vragen?

Voor algemene informatie:

Informatie over de aanpak van stikstof in Brabant:

Afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur een mail naar aanpakstikstof@brabant.nl.

 

Cookie-instellingen