Ecologische Autoriteit: Adviezen Strabrechtse Heide & Beuven

01-05-2024

De Ecologische Autoriteit heeft adviezen uitgebracht over het beschermde natuurgebied Strabrechtse Heide & Beuven. Ze adviseert de prioriteiten en intensiteit van alle voorgestelde maatregelen te bepalen en uit te voeren.

De beschermde natuur in het Natura 2000-gebied Strabrechtse Heide & Beuven is achteruitgegaan door verzuring, vermesting, uitspoeling van mineralen en een te grote wisseling van hoge en lage grondwaterstanden. De Natuurdoelanalyse (NDA) van de provincie brengt goed in beeld welke maatregelen nodig zijn, waaronder maatregelen om de stikstofdepositie rond het gebied te verminderen. De Ecologische Autoriteit adviseert nu de prioriteiten en intensiteit van alle voorgestelde maatregelen te bepalen en uit te voeren. 

Kenmerken gebied

De Strabrechtse Heide is het grootste aaneengesloten open heidegebied van Brabant en ligt tussen Lierop, Geldrop, Mierlo, Heeze en Someren. Het gebied heeft een licht glooiend landschap. Gecombineerd met de leemlagen in de ondergrond is een afwisselend landschap ontstaan. De hogere, droge delen zijn begroeid met heide en wisselen af met kleine oppervlaktes stuifzanden en laagtes met natte heide en vennen. De vennen worden deels door regenwater en deels door grondwater gevoed. In het oosten van het gebied ligt het Beuven, het grootste ven van ons land. Hier is één van de eerste herstelprojecten uitgevoerd, wat heeft geleid tot de terugkeer van planten uit het oeverkruidverbond.

Verslechtering van habitattypen

In het gebied is verslechtering van een aantal habitattypen opgetreden, bijvoorbeeld voor de Vochtige en Droge heiden. Te veel stikstofdepositie, waardoor de bodem is verzuurd en vermest, is hier één van de hoofdoorzaken van. Ook een te grote variatie in grondwaterstanden door verdroging én extreme regenval is daar de oorzaak van. Verder hebben een grote brand in 2010 en een intense hagelbui in 2016 hun sporen achtergelaten. De Ecologische Autoriteit ziet dat de NDA goed beschrijft wat de knelpunten en trends zijn, al ontbreken hier nog wel cijfers. Deze kunnen helpen bij het effectiever maken van het natuurbeheer. 

Snel actie ondernemen

De NDA beschrijft veel maatregelen om de kwaliteit van de natuur te herstellen en verbeteren. De Ecologische Autoriteit onderschrijft nut en noodzaak van deze maatregelen. Wel benadrukt ze dat het nodig is deze maatregelen nog preciezer te omschrijven en aan te geven welke maatregelen de grootste ecologische winst opleveren. Voer deze ook zo snel mogelijk uit, is het advies. 

Tot slot benadrukt de Ecologische Autoriteit dat het essentieel is voor het halen van de natuurdoelen om ook maatregelen buiten het gebied te nemen, zoals het verminderen van de stikstofemissie en het verbeteren van de regionale waterhuishouding. 

Meer informatie

Het volledige advies voor de Strabrechtse Heide & Beuven is te lezen op de website van de Ecologische Autoriteit.

Over de Ecologische Autoriteit

De Ecologische Autoriteit is een onafhankelijk adviesorgaan met als taak om te beoordelen of de juiste ecologische informatie gebruikt wordt bij de onderbouwing van plannen voor natuurherstel, zoals Natuurdoelanalyses en gebiedsprogramma’s. Elk advies van de Ecologische Autoriteit wordt opgesteld door een onafhankelijke werkgroep van deskundigen uit wetenschap en gebiedspraktijk. Kijk voor meer informatie op www.ecologischeautoriteit.nl

Cookie-instellingen