Concept-Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof 2.0 is vastgesteld

25-04-2024

Op 23 april 2024 hebben Gedeputeerde Staten het concept van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof 2.0 vastgesteld. Hiermee is een eerste stap gezet naar een nieuwe uitvoeringsagenda voor stikstofreductie in Brabant.

Het concept is nog niet compleet uitgewerkt. We noemen deze versie een bespreekversie, omdat we over deze versie het gesprek aangaan met Provinciale Staten en onze bestuurlijke partners.

Bekijk de concept-BOS 2.0 hier

Maatregelen

In de BOS 2.0 staat een breed palet aan maatregelen die de stikstof verminderen. Deze maatregelen bestaan uit een generiek maatregelenpakket voor Brabant, onze eerste inzet. Aansluitend hierop werken we de komende periode een gebiedsaanpak per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied uit die past bij de opgaven in dat gebied. De uitgangspunten hiervoor staan in deze concept-BOS 2.0. En in de toekomst willen we toe naar normeringen via emissieplafonds. De ambities op dat vlak staan in de BOS 2.0 op hoofdlijnen omschreven en worden verder uitgewerkt na vaststelling van de BOS 2.0.

De aanpak moet juridisch geborgd en houdbaar zijn om een toekomstige nieuwe impasse te voorkomen. Heldere kaders, instrumenten en monitoring om effectief te sturen op de afname van stikstof zijn nodig. Dit deel van de BOS wordt de komende periode verder uitgewerkt.

Na de zomer willen we de definitieve versie van de BOS 2.0 vaststellen.

Cookie-instellingen