Ecologische Autoriteit: Adviezen Kampina & Oisterwijkse Vennen en Langstraat

08-04-2024

De Ecologische Autoriteit heeft twee adviezen uitgebracht over de natuurdoelanalyses die de provincie Noord-Brabant heeft opgesteld voor de Natura 2000-gebieden Kampina & Oisterwijkse Vennen en Langstraat.

De natuur in de Kampina & Oisterwijkse Vennen en de Langstraat heeft te kampen met verschillende bedreigingen. Zonder extra ingrepen gaat de natuur in beide gebieden verder achteruit. Door bestaande gegevens beter te benutten, wordt duidelijker welke maatregelen allemaal nodig zijn voor natuurherstel in deze gebieden. Daarnaast geldt ook: wacht niet langer met actie ondernemen.

Kenmerken gebieden en bedreigingen

In de Kampina & Oisterwijkse Vennen is een typisch Brabants dekzandlandschap te vinden met bossen, vennen, heide en overgangen naar beekdalen. De grote diversiteit maakt dit gebied aantrekkelijk voor veel planten en dieren. De grootste bedreigingen voor de natuur in dit gebied zijn verdroging en een teveel aan stikstofneerslag. Daarnaast vormen ganzen in de vennen, verstoring en versnippering van het gebied belangrijke knelpunten.

De Langstraat is een oer-Nederlands ‘slagenlandschap’ tussen Waspik en Waalwijk. Slagen zijn lange, smalle stukken grond, die door sloten van elkaar gescheiden zijn. Dit unieke natuurgebied ligt op de grens van zandgronden, rivierlandschap en zeekleigronden. Zowel de kleine als de grote modderkruiper voelen zich hier thuis. Ook dit gebied heeft te maken met een teveel aan stikstofneerslag en verdroging. Er is in de Langstraat daarnaast sprake van meststoffen in het grondwater.

Bestaande natuurinformatie benutten

In beide gevallen constateert de Ecologische Autoriteit dat de natuurdoelanalyses te weinig gegevens bevatten om de achteruitgang van de natuur in de afgelopen decennia te onderbouwen. Door betere benutting van beschikbare gegevens zal zichtbaar worden hoe ernstig de achteruitgang in deze gebieden is. Daarnaast wordt het met deze extra kennis makkelijker om een totaalpakket van effectieve herstelmaatregelen in beeld te krijgen.

Niet wachten met herstelmaatregelen

In de Kampina & Oisterwijkse Vennen zal een combinatie van verschillende maatregelen, die ook uit de natuurdoelanalyse komen, de grootste invloed hebben op de bedreigingen die zich daar voordoen. Voor de Langstraat geldt dat een grootschalig herinrichtingsplan de grootste positieve bijdrage zal leveren aan de waterhuishouding en de natuurkwaliteit in dit gebied. Het is nog onzeker of dat voldoende zal zijn. Voor het vaststellen van het totale pakket aan maatregelen zijn meer gegevens nodig over de huidige natuuroppervlakte, het watersysteem en de water- en bodemkwaliteit.

De Ecologische Autoriteit adviseert om niet te wachten met het uitvoeren van herstelmaatregelen tot alle kennis compleet is. Veel knelpunten en oorzaken zijn al duidelijk. Overgaan tot actie is daarom nodig.

Meer informatie

De volledige adviezen zijn te lezen op de website van de Ecologische Autoriteit:

Over de Ecologische Autoriteit

De Ecologische Autoriteit is een onafhankelijk adviesorgaan met als taak om te beoordelen of de juiste ecologische informatie gebruikt wordt bij de onderbouwing van plannen voor natuurherstel, zoals natuurdoelanalyses en gebiedsprogramma’s. Elk advies van de Ecologische Autoriteit wordt opgesteld door een onafhankelijke werkgroep van deskundigen uit wetenschap en gebiedspraktijk. Kijk voor meer informatie op www.ecologischeautoriteit.nl

Cookie-instellingen