Ecologische Autoriteit: Advies Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek

03-11-2023

De Ecologische Autoriteit heeft een advies uitgebracht over het beschermde natuurgebied Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek. De natuur in het gebied is de afgelopen tijd achteruitgegaan en ook voor de toekomst zijn er aanzienlijke risico’s.

Het nemen van maatregelen voor herstel is urgent. Naast het terugbrengen van stikstofbelasting is vooral belangrijk dat er voldoende water beschikbaar is van goede kwaliteit. Tegelijk is de natuurdoelanalyse van het gebied, die door de provincie Noord-Brabant is opgesteld, juist op het gebied van inzicht in het watersysteem nog niet compleet. Dat inzicht is belangrijk om te onderbouwen wat goede maatregelen zijn.

Stikstof en waterhuishouding

Het Natura 2000-gebied Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek ligt direct onder Den Bosch. Het waterrijke gebied kenmerkt zich door onder andere blauwgraslanden, vennen en elzenbroekbos. Uit de analyse blijkt dat veel van de doelen voor het gebied niet worden gehaald, en dat het gebied deels al verslechterd is. Dit komt volgens de NDA onder andere door een te hoge belasting met stikstof en problemen met de waterhuishouding en waterkwaliteit. Dit is te zien in het gebied doordat er veel soorten voorkomen die er niet thuishoren. Daar waar metingen beschikbaar zijn, blijken ook veranderingen in de bodem te zijn opgetreden. De natuur in dit gebied is zonder uitzondering afhankelijk van voldoende water dat bovendien schoon moet zijn.

Snel extra maatregelen

De Ecologische Autoriteit ziet hoe de natuurbeheerder, ondanks de bedreigingen, zijn best doet de natuur in het gebied zo goed mogelijk te beheren. Ook is nieuwe natuur aangelegd, om het gebied robuuster te maken. Om te voorkomen dat het gebied verder verslechtert en om reeds opgetreden verslechtering terug te draaien, moeten echter wel snel extra maatregelen genomen worden voor stikstof, water en bodem.

Verdiepen in watersysteem

De Ecologische Autoriteit is van oordeel dat de provincie zich voor het kiezen van de juiste watergerichte maatregelen eerst verder moet verdiepen in het watersysteem. De NDA is op dit punt niet compleet. De provincie heeft zelf al een start gemaakt met het opstellen van een zogenaamde ecohydrologische systeemanalyse: de Ecologische Autoriteit onderschrijft het belang hiervan en adviseert deze analyse op te nemen in de NDA en ook om de maatregelen die eruit komen met urgentie te nemen.

Meer informatie

Het volledige advies is hier te lezen op de website van de Ecologische Autoriteit.

Kijk voor meer informatie op de unieke Natura 2000-pagina van het Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek. Of lees meer over de gebiedsgerichte aanpak in dit gebied.

Over de Ecologische Autoriteit

De Ecologische Autoriteit is een onafhankelijk adviesorgaan met als taak om te beoordelen of de juiste ecologische informatie gebruikt wordt bij de onderbouwing van plannen voor natuurherstel, zoals natuurdoelanalyses en gebiedsprogramma’s. Elk advies van de Ecologische Autoriteit wordt opgesteld door een onafhankelijke werkgroep van deskundigen uit wetenschap en gebiedspraktijk. Kijk voor meer informatie op www.ecologischeautoriteit.nl

Cookie-instellingen