Ecologische Autoriteit: Adviezen drie Noord-Brabantse natuurgebieden

25-09-2023

De Ecologische Autoriteit heeft drie adviezen uitgebracht, over de natuurdoelanalyses van de Noord-Brabantse natuurgebieden Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux, Kempenland-West en Regte Heide & Riels Laag.

De natuur staat er onder druk, verslechtering kan niet worden uitgesloten en met bestaande en geplande maatregelen worden de natuurdoelen niet gehaald. De Ecologische Autoriteit adviseert om voor maatregelen ook te kijken naar de omgeving van de gebieden. Belangrijke drukfactoren liggen namelijk vooral buiten het gebied, zoals grondwateronttrekking en te veel stikstofneerslag.

Natuur onder druk

De opgestelde natuurdoelanalyses laten zien dat het overgrote deel van de natuur in deze drie gebieden onder druk staat vanwege verdroging, te veel stikstofneerslag en vermesting van het grond- en oppervlaktewater. Ook heeft de natuur er last van invasieve exoten, te veel recreatie en versnippering. Grondwateronttrekkingen in én rond de stroomgebieden zijn een belangrijke oorzaak van de verdroging. De Ecologische Autoriteit ziet dat er al veel maatregelen genomen worden in de gebieden, maar ook dat nieuwe, aanvullende maatregelen nodig zijn voor voldoende herstel van natuur.

Prioriteiten in maatregelen

De natuurdoelanalyses maken goed gebruik van informatie uit verschillende onderzoeksrapporten. De analyses beschrijven veel concrete maatregelen en geven een doorkijk naar nog te nemen maatregelen. De Ecologische Autoriteit constateert echter ook dat beter inzicht nodig is in hoe de natuurgebieden samenhangen met de omliggende gebieden. Waar bij het huidige beheer met name binnen het gebied wordt gekeken, hebben veel drukfactoren oorzaken buiten het natuurgebied zelf. In de analyses ontbreken bovendien duidelijke prioriteiten in de te nemen maatregelen. De Ecologische Autoriteit adviseert om maatregelen waarvan zeker is dat ze nodig en effectief zijn snel uit te voeren. 

De volledige adviezen zijn te lezen op de website van de Ecologische Autoriteit:

Cookie-instellingen