Verkenning alternatieven voor Kritische Depositiewaarde gestart

09-03-2023

De Kritische Depositiewaarde (KDW) is als omgevingswaarde in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering opgenomen. Samen met landbouworganisaties, natuurorganisaties en provincies verkent minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof of er een alternatief voor de KDW in de wet mogelijk is.

Een alternatief moet uitgaan van de staat van de natuur én juridisch houdbaar zijn. Tijdens een eerste bijeenkomst hebben partijen afspraken gemaakt over hoe de verkenning gaat verlopen. 

Kritische Depositiewaarde

De KDW is de hoeveelheid stikstof in mol per hectare per jaar waarboven verslechtering van de kwaliteit van de natuur niet op voorhand is uit te sluiten. Voor elk type natuur is wetenschappelijk bepaald wat de KDW is: hoe stikstofgevoeliger de natuur, hoe lager de waarde. Op termijn moeten alle Europees beschermde planten, dieren en hun habitats een gunstige staat van instandhouding bereiken. Die wordt bereikt als de beschermde natuur zowel in omvang als kwaliteit weer blijvend floreert. Daarvoor moeten de condities die hiervoor nodig zijn, waaronder de maximale hoeveelheid stikstofneerslag, op orde worden gebracht.

Lees verder op aanpakstikstof.nl
Cookie-instellingen