Kabinet zet nieuwe stappen in opgave landelijk gebied

13-02-2023

Het kabinet zet nieuwe stappen in de opgave om stikstof- en broeikasgasuitstoot te verminderen, onder meer om de kwetsbare natuur in Nederland te herstellen. Daarbij wordt als eerste gekeken naar de bedrijven die het meeste uitstoten.

Om tot een nieuwe balans te komen tussen natuur en economie heeft minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof op 25 november jl. een aanpak aangekondigd voor de zogenoemde agrarische en industriële piekbelasters. In een brief aan de Tweede Kamer wordt deze aanpak verder uitgewerkt. Ook geeft het kabinet nadere invulling aan de stikstofdoelen voor andere sectoren en het klimaatdoel voor de agrarische sector om richting te geven aan de gebiedsprogramma’s waar provincies momenteel aan werken.

Vervolgtraject piekbelasters

De staat van de natuur, de knellende situatie van PAS-melders, en het belang van urgente maatschappelijke ontwikkelingen maken dat het kabinet heeft besloten om met 3000 piekbelasters - zowel agrarische als industriële ondernemingen - in gesprek te gaan om de stikstofemissie in 2023 zeer fors te reduceren. Deze bedrijven krijgen de mogelijkheid om de stikstofuitstoot aanzienlijk terug te brengen door hun bedrijfsvoering te verduurzamen, te verplaatsen of te stoppen. Omdat dit grote impact heeft op ondernemers worden zij ondersteund in het maken van hun keuze, onder meer met een website, persoonlijk advies en de financieel meest aantrekkelijke regelingen. Deze worden de komende periode verder uitgewerkt en afgestemd met provincies en gemeenten, betrokken sectoren en de Europese Commissie.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ontwerpt de komende weken regelingen en leidt mensen op – in nauwe afstemming met provincies en gemeenten - die boeren en bedrijven kunnen begeleiden in het maken van de voor hen meest passende keuzes. In april start de aanpak. 

Lees verder op aanpakstikstof.nl

 

Naar kamerbrief: Aanpak Piekbelastersaanpak en voortgang PAS-melders

Naar kamerbrief: voortgang integrale aanpak landelijk Gebied, waaronder het NPLG

 

Cookie-instellingen