Update gebiedsgerichte aanpak Brabantse gebieden

18-10-2022

De natuur en landbouw in Brabant staan beide onder druk. Een gebiedsgerichte aanpak helpt ons op weg naar een Brabant waarin de condities voor de natuur (voldoende water, gezonde bodem, minder stikstof) goed zijn en de landbouw perspectief heeft.

Gedegen gebiedsprocessen met alle betrokken partijen blijft voor Brabant het uitgangspunt om te komen tot een duurzame situatie in alle gebieden. Er wordt gestaag doorgewerkt aan de gebiedsprocessen. Zo is er rondom het Ulvenhoutse Bos een eerste gebiedsvisie klaar en hebben de gebiedspartners van Vitale Peel (het gebied rondom de Deurnsche Peel & Mariapeel en de Groote Peel) een plan van aanpak gereed met de centrale opgave om de hydrologische situatie voor natuur en landbouw te verbeteren.

Speciale aandacht verdient Zundert. Zundert is geen Natura 2000-gebied, maar de opgaven voor water, natuur en transitie van de landbouw zijn hier groot en complex. Daarom is het wel één van de 17 complexe gebieden van de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak. Op donderdag 14 juli ondertekenden de dorpsraden, ZLTO, Treeport, gemeente Zundert, waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant het convenant ‘Zundert Floreert'. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd over een nieuwe manier van werken.

Ook de uitvoering in verschillende gebieden gaat door. In de maand juli werden in meerdere Natura 2000-gebieden werkzaamheden uitgevoerd. In Kempenland-West is een deel van de herinrichting Beekdal Groote Beerze gereed. Hier komen beekherstel, natuur en recreatie samen. In natuurgebied Grootgoor, onderdeel van het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux, is de waterberging en beekherstel van de Run opgeleverd. In Westelijke Langstraat zijn aanpassingen aan het watersysteem uitgevoerd om natuur te behouden en nieuwe natuur te ontwikkelen.

Lees meer over de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) groen blauw 

Cookie-instellingen