Wetsvoorstel Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur naar Raad van State

15-07-2022

Het kabinet werkt aan een brede gebiedsgerichte aanpak die zich richt op stikstofreductie en verbetering en herstel van natuur, water en klimaat in Nederland. Voor de uitvoering van de aanpak stelt het kabinet incidenteel ruim € 24 miljard beschikbaar tot 2035.

Vrijdag 15 juli heeft de ministerraad ermee ingestemd om de Raad van State te vragen advies uit te brengen over de instellingswet die hiervoor nodig is. 

Criteria voor uitgaven

De ruim € 24 miljard wordt uitgeven via een begrotingsfonds. Voor het instellen van een begrotingsfonds is een instellingswet nodig die onder meer regels stelt over de doelen en de aard van de uitgaven. De instellingswet bepaalt globaal aan welke criteria die uitgaven moeten voldoen. Die criteria worden later aangevuld en ingevuld bij de uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak. 

Het Rijk en de medeoverheden (met name provincies) werken de komende periode samen de integrale, gebiedsgerichte aanpak verder uit. Het fonds en de instellingswet ondersteunen deze aanpak financieel en maken uitgaven voor de aanpak vanaf 2024 mogelijk.

Lees meer op aanpakstikstof.nl

Cookie-instellingen