Doelenbank infrastructurele projecten

22-07-2022

Er komt een doelenbank voor provinciale infrastructurele projecten. Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten.

De doelenbank is bedoeld voor stikstofruimte die nodig is voor wegprojecten met een Brabantbreed maatschappelijk belang, namelijk het verbeteren van de doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Dit betreft dan projecten van aanleg, reconstructie, onderhoud en gebruik waar de provincie wegbeheerder is en waarvoor de provincie ook bevoegd gezag is als het gaat om de vergunningverlening met betrekking tot de Wet Natuurbescherming (Wnb).

Wat is een doelenbank

Vanwege het stikstofprobleem is het voor veel initiatieven lastig om een vergunning te krijgen. Als één van de oplossingen hebben de provincies gezamenlijk een stikstofbank ontwikkeld. De Stikstofbank biedt als registratiesysteem een extra mogelijkheid om natuurvergunningen te verlenen voor initiatieven waarbij stikstof wordt uitgestoten. Een voorwaarde voor succes is dat er vanuit de provincies voldoende vulling komt én dat de initiatieven niet leiden tot verslechtering van de natuur. Provincies kunnen binnen de Stikstofbank afzonderlijk een beperkt aantal zogenoemde ‘doelenbanken’ oprichten voor een specifiek doel. Denk daarbij aan doelen met een groot maatschappelijk belang. De ruimte hiervoor moet komen van maatregelen die de uitstoot van stikstof ergens anders beperken. Dit zijn geen bronmaatregelen die nodig zijn voor het verbeteren van de natuur.

Extra instrument

De Brabantse doelenbank infrastructurele projecten is een extra instrument voor deze projecten, waar GS terughoudend mee om zullen gaan. De bank wordt dit najaar opengesteld. Dan kan ook de vulling van de bank plaatsvinden.

 

Bron: BIJ12

 

Cookie-instellingen