Ontwerpprogramma Stikstofreductie en Natuurverbetering ter inzage

25-05-2022

Met de Wet stikstofreductie en natuurverbetering heeft het vorige kabinet een basis gelegd voor de structurele stikstofaanpak. Deze wet schrijft voor dat de minister voor Natuur en Stikstof een programma vaststelt om de doelen voor stikstofreductie te bereiken en de natuur te verbeteren.

Het ontwerp van dit programma, het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering, ligt vanaf vandaag ter inzage. Reageren kan tussen 25 mei en 5 juli 2022 via rvo.nl.

Het Rijk en provincies werken elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid aan maatregelen om de natuur te versterken en de stikstofneerslag te verminderen. Dit gebeurt enerzijds met landelijke bronmaatregelen die de stikstofuitstoot bij de bron verminderen, zoals subsidieregelingen voor verduurzaming. Anderzijds gebeurt dit met maatregelen om de natuur in en rondom stikstofgevoelige natuurgebieden te herstellen. Het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering zorgt voor de uitvoering, monitoring en eventuele bijsturing van deze maatregelen. Met het programma ligt er een stevige basis van de structurele stikstofaanpak en wordt invulling gegeven aan de plannen van het vorige kabinet, waarvoor 7 miljard euro beschikbaar is. 

Gebiedsgerichte aanpak

Om de doelen voor stikstofreductie en natuurverbetering te halen, is een groot deel van de maatregelen al in ontwikkeling of in uitvoering. Naast landelijke maatregelen wordt ook per gebied gekeken wat nodig is om de natuur te herstellen. De sociaaleconomische context, de stikstofneerslag en de staat van de natuur verschillen immers per gebied. Er is maatwerk nodig per gebied. Alle sectoren – industrie, landbouw, verkeer, zee- en luchtvaart – leveren een bijdrage en nemen maatregelen om de stikstofuitstoot te verlagen. Provincies werken in een gebiedsgerichte aanpak samen met gemeenten, waterschappen, ondernemers en terreinbeheerders. Uiteindelijk stellen de provincies per gebied een gebiedsplan op, deze zijn in juli 2023 gereed.

Omvang van het programma

Deze eerste editie van het programma is opgesteld op basis van plannen van het vorige kabinet. De aangepaste doelstellingen uit het coalitieakkoord en het transitiefonds voor het versnellen en verbreden van de stikstofaanpak zijn nog niet opgenomen. Vanaf medio 2023 wordt het programma geactualiseerd op basis van de dan beschikbare gebiedsplannen, monitoringgegevens en de verdere uitwerking van het coalitieakkoord.  
Volgens de wet moet het programma een beschrijving bieden van de staat van de natuur in stikstofgevoelige gebieden en rekening houden met de sociaaleconomische effecten van maatregelen. De publicaties hiervoor zijn als bijlagen bij het ontwerpprogramma opgenomen. 

Lees meer

Cookie-instellingen