LNV start internetconsultatie over twee beëindigingsregelingen voor de landbouw

11-05-2022

Deze week starten er twee consultaties over regelingen voor het vrijwillig beëindigen van veehouderijactiviteiten in de nabijheid van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Het gaat om de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de tweede tranche van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2). Via de online consultaties kunnen – gedurende vijf weken – reacties, ideeën of voorstellen over de conceptregelingen worden gedeeld met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De internetconsultaties lopen van 10 mei tot 13 juni 2022.

Achtergrond

De stikstofbelasting van de natuur in Nederland is een groot probleem. De stikstofuitstoot moet daarom worden verlaagd. Alleen zo kan de natuur herstellen en komt er weer ruimte voor maatschappelijke en economische activiteiten. Alle sectoren die stikstof uitstoten (industrie, landbouw, verkeer, zee- en luchtvaart) moeten hun stikstofemissies terugdringen. De landbouwsector heeft de afgelopen decennia veel reducerende maatregelen genomen, er liggen echter nog steeds grote opgaves voor de sector. In gebieden waar de opgave voor emissiereductie en natuurherstel het grootst zijn wordt met ondernemers gekeken naar de mogelijkheden om te innoveren, extensiveren, verplaatsen of om te schakelen naar alternatieve vormen van landbouw. Daarnaast willen de ministers ondernemers die overwegen te stoppen, financieel ondersteunen. Daarom wordt gewerkt aan twee ondersteuningsregelingen voor veehouders die op vrijwillige basis willen stoppen: de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV)en de tweede tranche van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging (MGA-2). Omdat we de beoogde stikstofreductie snel willen realiseren, worden deze stoppersregelingen zo aantrekkelijk mogelijk ingericht.

Stoppersregelingen in het kort

Met de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) kunnen melkvee-, varkens- en pluimveehouders hun bedrijf of een locatie ervan vrijwillig en met subsidie beëindigen. De te verlenen subsidie bestaat uit een marktconforme vergoeding van 100% voor de door te halen productierechten én een vergoeding van 100% voor het waardeverlies van de productiecapaciteit (forfaitair). Ter vergelijking: in het kader van een eerdere beëindigingsregeling, de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen, werd 65% van het waardeverlies van de productiecapaciteit vergoed. Volgende openstellingen van de voorliggende regeling zullen per definitie minder aantrekkelijk zijn.

De LBV is een generieke regeling om stikstofdepositie te verminderen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten melkvee-, varkens- en pluimveehouders (onder meer) voldoen aan een landelijke drempelwaarde voor stikstofdepositie. We ontwikkelen een online tool zodat ondernemers kunnen zien of zij aan de drempelwaarde voldoen.  

Naast een generieke regeling, is maatwerk nodig, gericht op bedrijfslocaties die voor een specifiek Natura 2000-gebied de grootste depositiebelasting opleveren. De tweede tranche van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2) geeft provincies de mogelijkheid om deze zogenoemde piekbelasters gericht aan te kopen of te laten beëindigen. Piekbelasters zijn veehouderijen die een relatief hoge stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden veroorzaken. Door piekbelasters gericht aan te kopen of te beëindigen kunnen provincies doelgericht stikstofdepositie verlagen daar waar dat het hardst nodig is.

Alle veehouderijsectoren kunnen deelnemen aan de MGA-2. Een belangrijke voorwaarde is dat de depositie vanuit een veehouderij op een overbelast Natura 2000-gebied groter is dan de drempelwaarde voor dat betreffende Natura 2000-gebied. Ook voor de MGA-2 ontwikkelen we een online tool zodat ondernemers kunnen zien of zij voor een Natura 2000-gebied aan de drempelwaarde voldoen en daarmee in aanmerking komen voor de MGA-2.

Lees meer

 

Cookie-instellingen