Internetconsultatie instellingswet begrotingsfonds

28-04-2022

Voor de uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak stikstof, klimaat en water wordt een begrotingsfonds van 25 miljard ingesteld. De hiervoor benodigde instellingswet ligt vanaf vandaag voor ter consultatie.

Reageren kan tussen 28 april en 25 mei 2022 via www.internetconsultatie.nl/twt 

Het kabinet werkt aan een brede gebiedsgerichte aanpak die zich richt op stikstofreductie en verbetering en herstel van natuur, water, bodem en klimaat in Nederland. Deze aanpak leidt tot grote aanpassingen voor wat betreft de ruimtelijke indeling en het gebruik van landelijk gebied. Voor de uitvoering van de aanpak stelt het kabinet incidenteel € 25 miljard beschikbaar tot 2035. Dit bedrag wordt uitgeven via een begrotingsfonds.

Voor het instellen van een begrotingsfonds is een instellingswet nodig. Deze instellingswet ziet toe op de doelen, de aard van de uitgaven en de bekostiging van het fonds en wijst een fondsbeheerder aan. 

Het Rijk en de medeoverheden (met name provincies) werken de komende twee jaren samen de integrale, gebiedsgerichte aanpak verder uit. Het fonds en de instellingswet ondersteunen deze aanpak financieel en maken uitgaven voor de aanpak vanaf 2024 mogelijk. De instellingswet bepaalt niet aan welke criteria die uitgaven moeten voldoen. Deze worden later vastgesteld bij de uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak. 

Via de internetconsultatie kunt u reageren op de instellingswet en bijbehorende Memorie van Toelichting. 

Lees meer

Cookie-instellingen