Nieuwsbrief Aanpak Stikstof Brabant - maart 2022

01-03-2022

Via deze nieuwsupdate houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstof.

 In deze nieuwsbrief van 25 februari 2022:  

 • Ondersteuning voor ondernemers die oriënteren op biologische landbouw 
 • Zevende voortgangsrapportage natuur 
 • Praktijkverhaal uit de serie Van Plant tot pand: Hennep als bouwmateriaal 
 • Succes Brabantse Biodiversiteitsmonitor leidt tot vervolg in heel Brabant 
 • Uitnodiging partnersessie ‘Wet Natuurbescherming’ voor agrarisch adviseurs 
 • Extern salderen: hoe en waarom 
 • Tussenbalans PAS-Melders Brabant 
 • AERIUS Calculator aangepast 

 

Ondersteuning voor ondernemers die oriënteren op biologische landbouw 

Bent u akkerbouwer, groenteteler, melkveehouder of vleesveehouder in Noord-Brabant en speelt de gedachte wel eens door uw hoofd om de overstap naar biologische landbouw te zetten? De provincie Noord-Brabant biedt begeleiding en ondersteuning bij deze overweging. 

Overstappen naar biologische landbouw, dat doe je niet zomaar. Past het bij mij als ondernemer? Past het bij mijn bedrijf, welke stappen moet ik dan zetten, wat houd ik onder de streep over? Allemaal vragen die spelen bij zo’n overweging. Provincie Noord-Brabant zet in 2022 in op een aantal activiteiten die ondernemers kunnen helpen bij hun oriëntatie.  Lees meer 

 

Zevende voortgangsrapportage natuur 

Ieder jaar maakt het Rijk tussentijds de balans op over hoe het is gesteld met de Nederlandse natuur. Alle provincies leveren daarvoor input; uiteraard ook de provincie Noord–Brabant. In deze zevende voortgangsrapportage Natuur zijn de resultaten uit 2020 te lezen. Zo blijkt onder andere dat er op landelijk niveau 2.850 hectare nieuwe natuur is bijgekomen. Dat is mooi, maar het tempo moet desondanks omhoog om de doelen te halen. 

Tempo opvoeren 

Uit de rapportage over 2020 blijkt dat de natuur zich continue uitbreidt. In 2020 is er 2.850 hectare nieuwe natuur bijgekomen. Tot en met 2020 is bijna 45.000 hectare natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland ingericht. Dat betekent dat er voor de periode 2021 –2027 een restant is van 35.000 hectare. Lees meer... 

 

Praktijkverhaal uit de serie Van Plant tot pand 

In de vorige nieuwsbrief deelden we het artikel Van Plant tot pand. De boodschap? De bouw is één van de sectoren die werkt aan reductie van stikstof en CO2. In Noord-Brabant liggen genoeg kansen om hierbij een voortrekkersrol te spelen, al is het zaak om betrokken partijen nog meer te overtuigen. Brabant biedt niet alleen de mogelijkheden en ruimte voor duurzaam bouwen, maar er is ook een vraag plús de ambitie om het op die manier aan te pakken. “Er is hier een grote kans van slagen.”  Nieuwsgierig hoe deze aanpak er in de praktijk kan uitzien? Laat u inspireren door een mooi voorbeeld: 

Hennep als bouwmateriaal 

Iedereen kent hennep als grondstof voor marihuana en hasj. Industriële hennep of vezelhennep kent echter alleen niet-criminele toepassingen. CBD of cannabisolie wordt medicinaal gebruikt en is in Europa breed verkrijgbaar. 

Recente technologische ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat vezelhennep meer toepassingen kent zoals kunststoffen, olie-absorberende materialen en constructiebeton. De houtachtige delen van deze plant worden in combinatie met kalk in de woningbouw toegepast. Hoog tijd dat hennep uit het verdomhoekje wordt gehaald, vindt Maarten Maresch. 
 
Lees het volledige praktijkverhaal “Hennep als bouwmateriaal

 

 

Succes Brabantse Biodiversiteitsmonitor leidt tot vervolg in heel Brabant 

Het succes van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) heeft geleid tot een vervolg. Er komt 1,3 miljoen beschikbaar voor een tweede fase, waaraan 140 melkveehouders uit heel de provincie deel kunnen nemen. Via de BBM worden melkveehouders financieel beloond voor hun bijdrage aan natuur, water en landschapskwaliteit. 

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart: “Een goede economische, ecologische en maatschappelijke balans, dat is waar we in ons beleidskader Landbouw en Voedsel naar streven. Een goed verdienmodel voor activiteiten die bijdragen aan natuur, water en landschapskwaliteit is de basis van een goede balans. Dat begint met inzichtelijk maken wat je bijdraagt. De Biodiversiteitsmonitor is daarvoor een belangrijk instrument. Het is bovendien een prachtig middel om boeren ook daadwerkelijk te belonen voor hun maatschappelijke inzet. Ik ben blij dat we hen de komende drie jaar kunnen belonen en samen met marktpartijen bouwen aan een structureel verdienmodel.” 

Lees meer... 
 

Uitnodiging partnersessie ‘Wet Natuurbescherming’ voor agrarisch adviseurs  

Graag nodigen we u uit voor een online partnersessie over de Wet Natuurbescherming en vergunningverlening op woensdag 13 april van 14.00 tot 16.00 uur.  

Aanleiding 

Begin 2021 gingen adviesbureaus, provincie Noord-Brabant en de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) met elkaar in gesprek. We organiseerden een partnerschapssessie Wet Natuurbescherming. Doel was om de samenwerking op het vlak van vergunningverlening Wet natuurbescherming (onderdeel gebiedsbescherming) te evalueren en te verbeteren.  

Na een constructief gesprek namen de provincie en de ODBN een aantal verbeterpunten mee. Inmiddels zijn we een jaar verder. Niet alleen zijn veel van de ingebrachte verbeterpunten intussen geïmplementeerd, ook is er in de tussentijd veel gebeurd dat het bespreken waard is. 

Goed om te weten: ook de Taskforce Transitie Veehouderij (TTV) organiseerde een partnersessie met agrarisch adviseurs. In de TTV werkten de provincie, ODBN, Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant (OMWB) en de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB) samen aan werden efficiencymaatregelen uit hoofde van de Wet Natuurbescherming (Wnb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) .  

Inhoud partnersessie  

Tijdens de bijeenkomst bespreken we samen: 

 • de samenwerking tussen adviseurs, provincie Noord-Brabant en de Omgevingsdiensten  
 • de stand van zaken met betrekking tot de Taskforce maatregelen  
 • de ontwikkelingen sinds de vorige sessies  
 • verdere verbetermogelijkheden in de samenwerking 
 • stand van zaken AERIUS 
 • kennismaken met het ondersteuningsloket stikstof 

Lees meer...   

 

Extern salderen: hoe en waarom

Extern salderen ligt onder een vergrootglas. Begrijpelijk. Het is juridisch complex en zorgt maar beperkt voor minder stikstof. Daarom geven we graag een toelichting op dit instrument als onderdeel van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof.  

Ontwikkelingen mogelijk maken zonder extra stikstofdepositie 

Noord-Brabant staat aan de lat voor 17 zogenaamde stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Dit zijn beschermde gebieden die deel uitmaken van een Europees netwerk. Stikstof die elders wordt uitgestoten komt terecht in die gebieden. Deze stikstofdepositie tast de natuur aan. Tussen al die kwetsbare natuur valt het niet mee om economische en maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Want veel van die ontwikkelingen veroorzaken extra stikstofdepositie. En: wie wil bouwen of uitbreiden mag niet méér stikstofdepositie in de natuurgebieden veroorzaken dan er al is. 

Hoe lastig ook, we willen ervoor zorgen dat belangrijke ontwikkelingen in Brabant door kunnen gaan. Zoals voor de arbeidsmarkt, bereikbaarheid en woningen. We stimuleren bedrijven dan ook om maatregelen te treffen om stikstofuitstoot te voorkomen of te beperken als zij hun activiteiten willen uitbreiden of wijzigen. Dit heet intern salderen. Als voorkomen niet helemaal lukt, biedt de wet de mogelijkheid voor extern salderen. Bij extern salderen neemt een initiatiefnemer de stikstofruimte uit een natuurvergunning over van een bedrijf dat stopt of enige tijd geleden is gestopt.  

Regels voor iedereen gelijk

Extern salderen is aan strenge regels gebonden, die we zorgvuldig toepassen. Zo willen we voorkomen dat de natuur verslechtert. De regels zijn voor iedereen hetzelfde. Voor een boer die een extra stal wil bouwen of een bedrijf dat de fabriek wil uitbreiden.

In deze afbeelding ziet u hoe het werkt: 

Lees de volledige uitleg over extern salderen... 

 

Tussenbalans PAS-Melders Brabant 

482 bedrijven in Noord-Brabant hebben een aanvraag voor legalisatie ingediend bij het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Dat is aanmerkelijk minder dan de eerder verwachte 850. 

Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State (RvS) dat het PAS in strijd was met de Europese Habitatrichtlijn. Hierdoor is voor projecten waarvoor onder de PAS geen vergunning nodig was, toch een vergunning nodig. In Brabant zou het gaan om 850 zogenoemde PAS-meldingen, die in aanmerking zouden komen voor legalisatie. Hiervan hebben er aanmerkelijk minder een aanvraag voor legalisatie ingediend bij het RVO: 482. Voor de overige 43% is legalisatie niet meer aan de orde. Zij konden bijvoorbeeld intern salderen (dit is vergunningsvrij) of zijn gestopt met de activiteiten. 
Lees meer…  

 

Nieuws vanuit het Rijk 
 
Uitnodiging gebruikerssessie AERIUS Calculator 

Vanaf 20 januari kunnen initiatiefnemers gebruik maken van een geactualiseerde AERIUS Calculator, het rekeninstrument dat gebruikt wordt om de stikstofneerslag te berekenen voor toestemmingverlening. Omdat de bevoegde gezagen na de release een aantal functionaliteiten misten in AERIUS is deze hierop aangepast. Op 17 februari is de aangepaste versie beschikbaar gekomen.   

Nieuwe handreiking 

In de release van AERIUS Calculator is de maximale rekenafstand verwerkt van 25 km voor alle emissiebronnen. Als gevolg hiervan kunnen zich randeffecten voordoen bij het uitvoeren van de berekening. Voor het omgaan met deze randeffecten bij intern salderen is nu een (nieuwe) handreiking beschikbaar.  

Gebruikerssessie 11 maart 

Het is meer dan een maand geleden dat de vernieuwde AERIUS Calculator beschikbaar kwam. Het RIVM is benieuwd naar ervaringen en bespreekt graag de plannen en gebruikerswensen wensen voor de komende maanden.  

 • Datum: donderdag 10 maart 
 • Tijd: 13.00 – 15.00 uur 

 
U kunt zich daarvoor aanmelden via https://www.aerius.nl/nl/nieuws/17-februari-aerius-gebruikerssessie. Let op: de sessie van 17 februari is verschoven naar 10 maart, maar u kunt hiervoor nog wel dit formulier gebruiken. 

 

Meer informatie en vragen over de aanpak van stikstof? 

Algemene informatie: 

 
Aanpak van stikstof in Brabant: 

Aanmelden voor deze nieuwsbrief? Vul het aanmeldformulier in.   
Afmelden? Stuur een mail naar aanpakstikstof@brabant.nl

 

   

Cookie-instellingen