Actuele inzichten en gegevens verwerkt in AERIUS

26-01-2022

Versie 2021 van AERIUS Calculator is sinds 20 januari 2022 beschikbaar. Overheden en initiatiefnemers van projecten berekenen met AERIUS Calculator de uitstoot van stikstof en de neerslag ervan op Natura 2000-gebieden.

Op 13 januari 2022 is de regeling ingegaan die deze versie van AERIUS voorschrijft voor toestemmingsverlening.

AERIUS wordt jaarlijks door het RIVM geactualiseerd om actuele inzichten en gegevens in het rekeninstrument op te nemen. Gegevens over en inzichten in bijvoorbeeld emissiebronnen, habitattypen of leefgebieden in natuurgebieden en rekenmodellen ontwikkelen zich voortdurend. Voor de actualisatie gebruikt het RIVM gegevens over emissies en deposities, maar ook data van kennisinstituten als het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), TNO en de Universiteit Wageningen (WUR). De natuurgegevens worden beschikbaar gesteld door de ministeries en provincies. Voor vergunningverleners en beleidsmakers is het belangrijk dat berekeningen en monitoringsinformatie zorgvuldig en actueel zijn om beslissingen te kunnen nemen.

AERIUS Monitor

Tegelijk met AERIUS Calculator is AERIUS Monitor geactualiseerd. In AERIUS Monitor 2021 zijn de depositiekaarten geactualiseerd en uitgebreid op basis van de meest recente gegevens over emissies, prognoses, natuurgegevens en metingen (kalibratie). AERIUS Monitor 2021 bevat depositiekaarten voor de jaren 2018, 2019 en prognoses voor 2025 en 2030.

AERIUS Monitor geeft overzichtelijke informatie over de stikstofdepositie, de natuur en de relatie daartussen. Met AERIUS Monitor wil het RIVM de beschikbare gegevens over stikstofdeposities in de Natura 2000-gebieden op een bruikbare en toegankelijke manier beschikbaar stellen voor beleidsmakers, bevoegde gezagen en overige geïnteresseerden

Beschrijving gewijzigde functionaliteiten

Alle documenten zoals handleidingen en factsheets over de release van Calculator en Monitor 2021 vindt u op aerius.nl. Met vragen kunt u terecht bij uw bevoegd gezag en bij de helpdesk Stikstof en Natura 2000. Daar vindt u ook veelgestelde vragen

Bekijk het volledige bericht, inclusief vragen en antwoorden over AERIUS 2021 op aanpakstikstof.nl

Let op!

Handreiking beschikbaar voor intern salderen inzake randeffecten in AERIUS C21

In de release van AERIUS Calculator is de maximale rekenafstand verwerkt van 25 km voor alle emissiebronnen. Als gevolg hiervan kunnen zich randeffecten voordoen bij het uitvoeren van de berekening. Voor het omgaan met deze randeffecten bij intern salderen is nu een handreiking beschikbaar. Lees meer op BIJ12.nl

 

Cookie-instellingen