Nieuwsbrief Aanpak Stikstof Brabant - december 2021

22-12-2021

Via deze nieuwsupdate houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstof.

In deze nieuwsbrief, van 22 december 2021:  

 • Brabants overzicht stikstofdata: nieuwe informatie over emissies en depositie buitenland 
 • Provincies schrijven gezamenlijke propositie Stikstofplan 
 • Provincies: “Met dit akkoord kunnen we samen aan de slag met grote transities” 
 • Groenblauwe gebiedsgerichte aanpak ligt op schema 
 • Wat gebeurt er met meegekochte stikstofruimte?  
 • Kavelruil landbouw draagt bij aan landschap, natuur en water  
 • Praktijkverhaal: Van plant tot pand: Brabant kan hoofdrol pakken bij verduurzaming bouw  
 • Handreiking voor natuurinclusieve melkveehouders 
 • Subsidie voor innovatieve stallen: First Movers 
 • AERIUS release: vaste afstandsgrens voor stikstofberekeningen 
 • Provincie gaat in beroep tegen uitspraak rechter over Amercentrale 
 • Wachttijden vergunningverlening bijna weggewerkt 
 • Uitspraak Raad van State over Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat 
 • Nieuws uit het Rijk 

 

Brabants overzicht stikstofdata: nieuwe informatie over emissies en depositie buitenland  

Begin 2021 is via het Brabants overzicht stikstofdata online informatie bijeengebracht over de stikstofemissies en stikstofdepositie op de Brabantse Natura 2000-gebieden. Deze ‘Storymap Brabants overzicht stikstofdata’ dient als achtergrond bij de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS). Het geeft inzicht in stikstofdata voor zowel de provincie als geheel, als voor elk Brabants stikstofgevoelig Natura 2000-gebied afzonderlijk.  

Sinds deze maand is nieuwe en extra informatie toegevoegd over emissies en depositie buitenland. Buitenlandse bronnen vormen circa 40 tot 50% van de totale depositie in stikstofgevoelige Brabantse Natura 2000-gebieden. Lees meer...
 

Provincies schrijven gezamenlijke propositie Stikstofplan 

Samen met de 11 andere provincies hebben gedeputeerde Staten van Brabant het Stikstofplan opgesteld. In deze propositie wordt aangegeven hoe zij als gebiedsregisseurs een betekenisvolle rol willen spelen binnen het kader van de integrale aanpak op het gebied van stikstof en natuur. Lees meer... 

 

 

Provincies: “Met dit akkoord kunnen we samen aan de slag met grote transities” 

Het akkoord van de coalitiepartijen bevat aanknopingspunten voor het aanpakken van de grote maatschappelijke opgaven. De woorden klimaat, energie, wonen en stikstof vallen veelvuldig in het akkoord.  Lees het volledige bericht... 

 

Hier leest u alvast de paragraaf over het thema Stikstof:  

"Stikstof 
De samenwerkende provincies herkennen de keus van het nieuwe kabinet voor een integrale, gebiedsgerichte aanpak voor stikstof, water, klimaat en biodiversiteit. In het besef dat hiervoor een langdurig, consistent en voorspelbaar beleid nodig is. Daarvoor komt er boter bij de vis door het instellen van een transitiefonds dat optelt tot 25 miljard euro. Over de besteding wil het kabinet bestuurlijke afspraken met provincies maken. Voor provincies is het daarbij belangrijk dat er niet alleen inhoudelijk maar ook financieel maatwerk wordt geleverd. De provincies denken daarbij aan het ontschotten van budgetten en gebiedsfondsen. Het kabinet moet hier vaart mee te maken in het belang van een voortvarende start van deze transities. Voor de aanpak van het stikstofvraagstuk hebben provincies eerder een stikstofplan gepresenteerd.” 

 

Groenblauwe gebiedsgerichte aanpak ligt op schema 

Met de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak werken provincie, waterschappen, terreinbeherende organisaties, agrarische sector, gemeenten en andere belanghebbenden in Brabant aan realisatie van het natuurnetwerk, schoon en voldoende water, herstel van de natuurlijke condities en een toekomstbestendige landbouw.  

Inmiddels loopt in vrijwel alle 17 gebieden met een stapeling van complexe opgaven een gebiedsproces. De realisatie van het Natuurnetwerk Brabant, het werken aan het behalen van de KRW-doelen en het uitvoeren van de maatregelen uit de eerste fase beheerplan Natura-2000 herstelmaatregelen gaat volop door. En ook de organisatie en de uitvoeringsstrategie krijgen steeds meer vorm. 

Meer weten over de afronding van de verkenningen, de realisatie van water- en natuurprojecten, de vormgeving van de organisatie die dit alles mogelijk maakt en het vervolg? Lees dan hier het hele nieuwsbericht

 

Wat gebeurt er met meegekochte stikstofruimte?  

Als de provincie agrarische gronden aankoopt voor natuurontwikkeling, horen bij die aankoop in sporadische gevallen ook stallen waarvoor nog een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) geldt. In het addendum op het bestuursakkoord 2020-2023 hebben de coalitiepartijen afgesproken dat deze ‘meegekochte stikstofruimte’ in principe vervalt en dus ten goede komt aan de natuur. Het ‘in principe’ behoeft nadere invulling. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk als de meegekochte stikstofruimte een oplossing kan bieden in de gebiedsprocessen van de Gebiedsgerichte Aanpak van groene en blauwe opgaven of - als dat niet geval is - in andere provinciale uitvoeringsprojecten. Het maken van uitzonderingen is pas mogelijk nadat het wettelijk verplichte gebiedsplan medio 2023 is vastgesteld. Tot die tijd kan meegekochte stikstofruimte niet opnieuw ingezet worden. De natuur- of omgevingsvergunning van deze stallen wordt dan in alle gevallen ingetrokken en kan niet meer worden gebruikt voor een nieuwe activiteit die stikstofdepositie veroorzaakt.  

 

Kavelruil landbouw draagt bij aan landschap, natuur en water  

De provincie stelt €1,5 miljoen beschikbaar voor kavelruilprojecten, die bijdragen aan de transitie in de landbouw, het Natuurnetwerk Brabant, een duurzaam watersysteem of de kwaliteit van het landschap. Boeren of andere partijen kunnen daarvoor vanaf 3 januari 2022 subsidie aanvragen. Met deze regeling ondersteunt de provincie de Gebiedsgerichte aanpak. Lees meer…    

 

Praktijkverhaal Van plant tot pand: Brabant kan hoofdrol pakken bij verduurzaming bouw  

 De bouw is één van de sectoren die werkt aan reductie van stikstof en CO2. In Noord-Brabant liggen genoeg kansen om hierbij een voortrekkersrol te spelen, al is het zaak om betrokken partijen nog meer te overtuigen. “Er is hier een grote kans van slagen.”  

De bouwsector heeft in principe maar een klein aandeel in de totale stikstofuitstoot in Nederland. Dat beeld verandert als je hierbij ook de productie van bouwmaterialen meetelt. “Wereldwijd gaan ongeveer 50 procent van alle grondstoffen en zo’n 30 procent van het watergebruik naar de bouw. Denk daarnaast aan vervoersbewegingen van en naar de bouwplaats en het energiegebruik van woningen na de oplevering”, schetst Jeroen Mulder. 

Hij is bij de provincie Noord-Brabant projectleider verduurzaming bouw. En op dat gebied leven er genoeg wensen: innovaties in het bouwproces zoals houtbouw, prefab en toepassing van biobased materialen. […]  

Benieuwd naar de rest van dit verhaal? Lees dan hier het volledige bericht "Van plant tot pand".  

Nieuwsgierig hoe deze aanpak er in de praktijk kan uitzien? Laat u inspireren door een mooi voorbeeld uit de praktijk: “Bouwinnovaties versnellen bij snelweg A58”. 

 

Maakt u ook gebruik van schoon en emissieloos bouwmateriaal binnen uw project? Of wilt u dat in de toekomst gaan doen? Lees dan meer over de subsidieregeling die in de maak is

 

Handreiking voor natuurinclusieve melkveehouders

  De provincie Noord-Brabant heeft een Handreiking Natuurinclusieve melkveehouderij ontwikkeld. Daarmee kunnen melkveehouders aantonen dat ze vallen onder de uitzonderingsregeling van de verplichte stalaanpassing per 1 januari 2024 in de Interim omgevingsverordening. Met deze handreiking kunnen ook biologische melkveehouders onder de uitzondering vallen, als ze aan de voorwaarden voldoen. 
Lees meer... 

 

Subsidie voor innovatieve stallen: First Movers  

De provincie Noord-Brabant stelt €460.000,- beschikbaar voor boeren die een innovatief stalsysteem toepassen dat de emissies omlaag brengt. Boeren kunnen daarvoor vanaf 13 december 2021 subsidie aanvragen. 
 
De subsidieregeling First Movers stimuleert veehouders om te investeren in nieuwe stalsystemen die emissies bij de bron aanpakken en anticiperen op een duurzame mestverwerking. Wilt u hier meer over weten? Lees het volledige nieuwsbericht met video op brabant.nl.  

 

AERIUS release: vaste afstandsgrens voor stikstofberekeningen  

In juli heeft de minister van LNV in een Kamerbrief aangegeven dat er voor alle sectoren een vaste afstandsgrens van 25 kilometer komt voor stikstofberekeningen. Voor woningbouw en de sectoren landbouw, industrie en energie gelden nu geen afstandsgrenzen, terwijl voor infrastructurele projecten rekening wordt gehouden met de stikstofdepositie tot 5 kilometer van de weg.   

Een vaste afstandsgrens voor alle emissiebronnen zorgt voor meer duidelijkheid en een gelijkwaardige behandeling van emissiebronnen bij de beoordeling van een vergunningaanvraag. De nieuwe afstandsgrens wordt op 13 januari 2022 verwerkt in een nieuwe versie van AERIUS.  Alle aanvragers van een vergunning moeten vanaf dat moment gebruik maken van deze versie. Lees meer...  

 

Provincie gaat in beroep tegen uitspraak rechter over Amercentrale  

De provincie Noord-Brabant stelt hoger beroep in bij de Raad van State tegen de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant over de Amercentrale. De provincie is van mening dat de uitspraak strijdig is met een eerdere uitspraak van de hoogste bestuursrechter. Lees meer... 

 

Wachttijden vergunningverlening bijna weggewerkt  

Als gevolg van de stikstofproblematiek liep de stapel vergunningaanvragen bij de Omgevingsdienst begin dit jaar hoog op en ontstonden forse wachttijden. De maatregelen die sindsdien zijn getroffen werpen hun vruchten af. Intussen zijn de wachttijden fors korter geworden. Naar verwachting is er begin 2022 geen wachttijd meer. Bekijk de actuele wachttijden

 

Uitspraak Raad van State over Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat 

In een tussenuitspraak over het Provinciaal Inpassingplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) vraagt de Raad van State hoofdzakelijk meer tekst en uitleg aan de provincie Noord-Brabant over de compensatie van stikstofuitstoot in het plan. De afdeling bestuursrechtspraak laat verder het plan overeind, op een enkel bezwaar na. De provincie krijgt zes maanden de tijd haar plan beter te onderbouwen.  Lees meer…  

 

Nieuws vanuit het Rijk 
 
Kamerbrief Voortgang structurele aanpakstikstof  

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in november een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de voortgang van de stappen om de uitstoot en depositie van stikstof te verminderen. In de brief gaat de minister ook in op een mogelijke vervolgaanpak door een volgend kabinet. Lees meer… 

Meer ruimte voor vrijwillige opkoop veehouderijen 

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) kondigt een aantal verruimingen aan in de eerste tranche van de Maatregel Gerichte Opkoop (MGO), de opkoopregeling voor veehouderijen van Rijk en provincies. Lees meer... 

 

Fijne feestdagen 

Namens het programmateam Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof wensen we u fijne en gezonde feestdagen toe en alle goeds voor 2022. 

 

Meer informatie en vragen? 

Algemene informatie: 

 
Aanpak van stikstof in Brabant: 

Aanmelden voor deze nieuwsbrief? Vul het aanmeldformulier in.   
Afmelden? Stuur een mail naar aanpakstikstof@brabant.nl

 

   

Cookie-instellingen