Nieuwsbrief Aanpak Stikstof oktober 2021

22-10-2021

Via deze nieuwsupdate houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstof.

In deze nieuwsbrief, van 22 oktober 2021: 

  • Video over de BOS 
  • Gebiedsgedeputeerden benoemd 
  • Samen de schouders onder gebiedsgerichte aanpak 
  • Praktijkverhaal Ulvenhoutse Bos 
  • Nieuwe website voor gebiedsgerichte aanpak groen blauw 
  • Brabants overzicht stikstofdata uitgebreid 
  • Bedrijventerreinen dragen bij aan stikstofreductie 
  • Wachttijden vergunningverlening steeds korter 
  • Vaste afstandsgrens voor stikstofberekeningen 

 

 

Video over de BOS 
 

Het sterker maken van de natuur, het verminderen van stikstofuitstoot en het mogelijk maken van economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Dat zijn de 3 pijlers van de stikstofaanpak in Brabant. Pijlers die, als tandwielen in een mechanisme, onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Wilt u hier meer over weten? De video geeft uitleg over de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof. 

 

 

 

 

Gebiedsgedeputeerden benoemd 
 

De gebiedsgerichte aanpak van groene en blauwe opgaven moet ons op weg helpen naar een Brabant waarin de condities voor de natuur (voldoende water, gezonde bodem, minder stikstof) goed zijn en de landbouw perspectief heeft. Per gebied bundelen we de opgaven. De uitvoering van lopende projecten loopt maximaal door. Tegelijk zoeken provincie, waterschappen, terreinbeherende organisaties, agrarische sector, gemeenten en andere belanghebbenden in de deelgebieden naar samenhangende (middel)lange termijn oplossingen, die bijdragen aan dat dubbeldoel van natuurherstel én duurzaam perspectief voor de Brabantse landbouw. Voor de 17 gebieden met een stapeling van complexe opgaven zijn gebiedsgedeputeerden benoemd, als eerste bestuurlijke aanspreekpunt vanuit de provincie. U vindt het overzicht van gebiedsgedeputeerden in de statenmededeling actualiteiten stikstof van oktober 2021.  

 

 

 

Samen de schouders onder gebiedsgerichte aanpak

Op maandag 18 oktober kwamen bestuurders van provincie Noord-Brabant, de vier Brabantse waterschappen, terreinbeherende organisaties, gemeenten en agrarische sector bijeen. Zij spraken met en naar elkaar uit samen de schouders te zetten onder een gezonde toekomst van het Brabantse land. Lees meer…  

 
 

 

Praktijkverhaal Ulvenhoutse Bos 

 
De eerste ervaringen met de gebiedsgerichte aanpak in het Ulvenhoutse Bos zijn beschreven in een praktijkverhaal. In een sfeerverslag van een gebiedstafel met betrokken partners reflecteren zij op het proces tot nu toe. 

 

 

 

Nieuwe website voor gebiedsgerichte aanpak groen blauw
 

De gebiedsgerichte aanpak groen blauw heeft met ingang van 18 oktober een eigen website: www.ggagroenblauw.nl. Op deze website vindt u alle informatie over de gebiedsgerichte aanpak en de aanpak in de verschillende gebieden. In de komende tijd wordt de website verder uitgebouwd.  

 

Brabants overzicht stikstofdata uitgebreid
 

Het Brabants overzicht stikstofdata op www.brabant.nl/stikstofdata is een interactieve viewer met relevante data over stikstofemissies en -depositie in de Brabantse Natura 2000-gebieden. Het overzicht wordt binnenkort uitgebreid met data uit het buitenland: de ruimtelijke verdeling van Europese stikstofemissies. Verder stelt het RIVM binnenkort de jaarlijkse stikstofemissie- en depositiedata over het jaar 2019 beschikbaar. Deze data worden verwerkt in het overzicht, dat nu nog op 2018 is gebaseerd.  

 

 

 

Bedrijventerreinen dragen bij aan stikstofreductie

 

Maar liefst 50% van het energieverbruik in de Nederlandse economie vindt plaats op bedrijventerreinen. Provincie Noord-Brabant ziet de ‘grote oogst’ die te halen valt op bedrijventerreinen door samen met lokale partners te werken aan verduurzaming en vergroening. Zo scheelt elektrificering van warmteproductie in de verbranding van gas én vermindert het de stikstofuitstoot. Op 13 terreinen in Noord-Brabant kijken overheid, VNO-NCW, bedrijven en parkmanagement naar mogelijkheden voor samenwerking en concrete interventies. Lees meer…  

 

 

Wachttijden vergunningverlening steeds korter 

Als gevolg van de stikstofproblematiek liep de stapel vergunningaanvragen bij de Omgevingdienst begin dit jaar hoog op en ontstonden forse wachttijden. De maatregelen die sindsdien zijn getroffen werpen hun vruchten af, en intussen zijn de wachttijden fors korter geworden. Naar verwachting is er eind dit jaar geen wachttijd meer. Lees meer…   

 

Vaste afstandsgrens voor stikstofberekeningen
 

In juli heeft de minister van LNV in een Kamerbrief aangegeven dat er voor alle sectoren een vaste afstandsgrens van 25 kilometer komt voor stikstofberekeningen. Voor woningbouw en de sectoren landbouw, industrie en energie gelden nu geen afstandsgrenzen, terwijl voor infrastructurele projecten rekening wordt gehouden met de stikstofdepositie tot 5 kilometer van de weg. Een vaste afstandsgrens voor alle emissiebronnen zorgt voor meer duidelijkheid en een gelijkwaardige behandeling van emissiebronnen bij de beoordeling van een vergunningaanvraag. De nieuwe afstandsgrens wordt eind dit jaar of begin volgend jaar verwerkt in een nieuwe versie van AERIUS. Alle aanvragers van een vergunning moeten vanaf dat moment gebruik maken van deze versie. Lees meer in de statenmededeling actualiteiten stikstof.  

 

 

Cookie-instellingen