Stikstofbank bewaart stikstofruimte voor toekomstig gebruik

09-07-2021

De provincie Noord-Brabant richt samen met de andere provincies een stikstofbank op. De stikstofbank biedt als registratiesysteem een extra mogelijkheid om natuurvergunningen te verlenen voor initiatieven waarbij stikstof wordt uitgestoten, zonder dat de natuur daardoor extra wordt belast.

Provincies kunnen daarnaast ook een of meer doelgebonden banken oprichten. Brabant richt een doelenbank op voor Logistiek Park Moerdijk.  

Vanwege het stikstofprobleem is het voor veel initiatieven lastig om een vergunning te krijgen. Met de stikstofbank ontstaat een extra mogelijkheid om vergunningen te verlenen aan projecten waarvan de stikstofuitstoot zich in kleine hoeveelheden verspreidt over meerdere natuurgebieden. Gedeputeerde Erik Ronnes: “Ik ben blij dat we als provincies samen deze stap hebben gezet om het voor initiatiefnemers met maar een klein beetje stikstofuitstoot, ongeacht in welke sector, eenvoudiger te maken een vergunning aan te vragen. De natuur mag met deze initiatieven natuurlijk niet extra worden belast, daarom kan de stikstofbank alleen werken als hij gevuld is met genoeg stikstofruimte. Daarvoor staan we als provincies samen aan de lat.”

 

Provincies vullen de stikstofbank met stikstofruimte die vrijvalt en niet benut wordt bij extern salderen. Ook slaat de stikstofbank ruimte op die de provincies vrijmaken door specifieke maatregelen te nemen. Uitgifte van stikstofruimte uit de stikstofbank is – mits er voldoende vulling is - mogelijk vanaf oktober. Ronnes: "De stikstofbank is in het leven geroepen om de economie wat verder op gang te helpen. Tegelijkertijd werken we ook aan het fors terugdringen van de totale stikstofuitstoot én aan het sterker maken van de Brabantse natuur. Dat zijn drie pijlers van onze aanpak die met elkaar in balans zijn." De Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof bevat daarvoor een pakket aan maatregelen.

Microdepositiebank en doelenbanken

De stikstofbank bestaat uit een landelijke microdepositiebank en daarnaast uit één of meerdere doelgebonden depositiebanken per provincie. De microdepositiebank is bedoeld voor projecten waarbij kleine hoeveelheden stikstof (maximaal 0,05 mol per hectare per jaar) neerslaan op meerdere stikstofgevoelige natuurgebieden. Voor dergelijke projecten, denk aan een beperkte bedrijfsuitbreiding of een wegaanpassing, is het erg lastig om aan een vergunning te komen. Extern salderen biedt dan vaak geen haalbare oplossing. Deze initiatiefnemers kunnen een beroep doen op de stikstofbank. Projecten met grotere hoeveelheden stikstofneerslag (meer dan 0,05 mol per hectare per jaar) moeten, vanuit de gedachte dat ‘de vervuiler betaalt’, zelf eerst stikstofruimte verwerven om extern te salderen. Voor resterende kleine deposities op stikstofgevoelige natuurgebieden kunnen zij vervolgens ook een beroep doen op de stikstofbank.

Infographic Stikstofbank

Doelenbank voor Logistiek Park Moerdijk

Naast de landelijke microdepositiebank, kunnen provincies één of meerdere doelgebonden depositiebanken oprichten om specifieke doelen of projecten te realiseren. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben besloten nu een doelenbank op te richten voor Logistiek Park Moerdijk (LPM). Dat is nodig omdat de ontwikkeling van het terrein – en daarmee ook de uitgifte van stikstofruimte – in fases plaatsvindt. Een doelenbank is de meest logische manier om de benodigde stikstofruimte op te slaan en te reserveren voor deze ontwikkeling. De doelenbank wordt gevuld met de stikstofruimte die de provincie Noord-Brabant begin 2020 aankocht van veehouderijen in Brabant en in enkele andere provincies. Voor de aangekochte bedrijven wordt nu de procedure gestart om de vergunning in te trekken zodat de  stikstofruimte in de doelenbank kan worden opgeslagen. Na het intrekken van de vergunning kan op de betreffende locaties ook worden gestart met herbestemmingsplannen.  

Brede stikstofaanpak

De stikstofbank is onderdeel van een bredere stikstofaanpak van de provincies en het Rijk, die zich richt op het sterker maken van de natuur, het fors verminderen van de totale stikstofdepositie en het tegelijkertijd mogelijk maken van nieuwe economische ontwikkelingen. De provincies stellen de bank onder strakke regie open. De inname en uitgifte van ruimte verloopt uitsluitend door de bevoegde gezagen en de functionaliteiten en het bereik van de bank worden stap voor stap uitgebouwd. Binnen enkele dagen wordt de stikstofbank opgenomen in de beleidsregel Natuurbescherming.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over de Stikstofbank bij BIJ12. 
 

Bron: brabant.nl
 

Cookie-instellingen