Steeds meer verkenningen gebiedsgerichte aanpak in uitvoering

09-07-2021

De oplossing van het stikstofvraagstuk begint bij een sterke natuur.

Met de gebiedsgerichte aanpak groen blauw werken we daarom aan sterke natuur en een veerkrachtig natuurlijk systeem mét duurzaam perspectief voor de landbouw en waar mogelijk ook aandacht voor ruimtelijke ontwikkelingen (verstedelijking, infrastructuur, ruimte voor energie). 

In 15 van de in totaal 17 Brabantse gebieden met een optelsom van grote opgaven op het gebied van natuur, water, bodem en landbouw komen de gebiedsprocessen meer en meer op stoom. Zo werken we met onze gebiedspartners in Peelvenen en Ulvenhoutse Bos aan de visievorming. In omgeving Zundert onderzoeken we hoe de daar lopende pilot Vitaal Buitengebied een plek kan krijgen in de gebiedsgerichte aanpak. Zundert is geen N2000 gebied maar wel een gebied waarin opgaven rondom landbouw, natuur, water en leefbaarheid stapelen en we graag kijken hoe we die opgaven gebiedsgericht kunnen oppakken. En ook in Kempenland is de verkenning gestart. Hier is het doel te bepalen welke aanvullende impulsen nodig zijn – bovenop de huidige realisatie van het Natuur Netwerk Brabant en de Kaderrichtlijn Water – om het totale Natura 2000-gebied te versterken. Ook in de twee gebieden waar nog geen verkenning gestart is, lopen de nodige ontwikkelingen. Voor het gebied Regte Heide wachten we de afronding van de proeftuin Goirle af. En voor het Weerter- en Budelerbos bereiden we samen met de provincie de gebiedsgerichte aanpak voor.

Het plan om uiterlijk in 2021 alle verkenningen af te ronden en in 2022 voor elk gebied een plan te hebben om de opgaven te realiseren loopt daarmee nog steeds op schema. 

Zie onderstaande tijdlijn en kaart met legenda voor meer informatie:

Tijdlijn gebiedsprocesLegenda Kaart GGA

Kaart GGA

Cookie-instellingen