Nieuws aanpak stikstof Brabant - 30 april

30-04-2021

Via deze nieuwsupdate houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstof.

In deze nieuwsbrief, van 29 april 2021:


-    Wijziging beleidsregel natuurbescherming
-    Opinie Taskforce Toekomstbestendige Stallen
-    Onderzoek naar veehouderijen in de grensregio
-    Stand van zaken extern salderen en stikstoftransacties
-    Volop aan de slag met de gebiedsgerichte aanpak
-    Praktijkverhaal: werkgevers nemen verantwoordelijkheid bij stikstofreductie
-    Samen werken aan verbeteringen vergunningverleningsproces 
-    Animatie: waarom is stikstof een probleem? 
-    Verkenningen stikstofopgaven voor de langere termijn
 

Wijziging beleidsregel natuurbescherming

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot een wijziging in de Beleidsregel natuurbescherming. De regel over intern salderen vervalt, omdat intern salderen na een uitspraak van de Raad van State niet langer vergunningplichtig is. Alle provincies passen dat aan. Daarnaast brengen GS de regels rond extern salderen in lijn met het eerdere besluit over eisen aan duurzame stalsystemen in Brabant (de IOV) waaraan agrariërs per 1 januari 2024 moeten voldoen. De provincie heeft de wettelijke plicht ervoor te zorgen dat de opbrengst van deze stalmaatregelen alleen ten goede mag komen aan verlaging van de stikstofdepositie, ten gunste van de natuur. De opbrengst van de stalmaatregelen mag niet worden ingezet voor extern salderen ten behoeve van economische ontwikkelingen. De beleidsregel maakte extern salderen, via een tussenstap, in technische zin nog wel mogelijk. Die mogelijkheid is met deze aanpassing vervallen. Lees meer…

Meer informatie en online vragenuurtje
Bekijk de veelgestelde vragen over dit onderwerp. Voor adviseurs en andere belangstellenden is er op woensdag 19 mei van 14.30 – 15.30 uur een online vragenuurtje over de wijzigingen in de beleidsregel natuurbescherming. Lees verder voor meer informatie en om u aan te melden.

 

 

Opinie Taskforce Toekomstbestendige Stallen

Naar aanleiding van een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland, waarin er discussie ontstond over het belang van innovatie bij de verduurzaming van de veehouderij, reageert de Taskforce Toekomstbestendige Stallen met een opiniestuk. Lees meer…

 

 

Onderzoek naar veehouderijen in de grensregio 

De provincie heeft onderzoek laten uitvoeren naar een vooronderstelde trek van veehouderijen naar Vlaanderen, nadat een artikel van Omroep Brabant hierover veel vragen opriep. Uit dit onderzoek blijkt dat zich de laatste jaren nauwelijks nog nieuwe Nederlandse veehouders in Vlaanderen lijken te vestigen. In totaal zijn 34 Nederlandse ondernemers in beeld die vee houden op 80 locaties in Vlaanderen. Deze veehouders zijn merendeels al in de jaren 90 actief geworden over de grens. In de afgelopen 5 jaar is één Nederlandse veehouder bekend die zich gevestigd heeft in Vlaanderen. Lees een samenvatting van het onderzoek in de statenmededeling of bekijk het onderzoek.

 

 

Stand van zaken extern salderen en stikstoftransacties

Sinds de provincie Noord-Brabant extern salderen in september 2020 heeft opengesteld zijn 39 vergunningaanvragen binnen gekomen waarbij de initiatiefnemer gebruik wil maken van extern salderen. 31 aanvragen zijn voor een agrarische ontwikkeling. 6 aanvragen gaan over een industriële ontwikkeling, 2 aanvragen vallen onder de noemer verkeer, denk aan de aanleg of reconstructie van een weg. Er zijn nog geen vergunningen verleend op basis van extern salderen.  

Het ondersteuningsloket Stikstof is momenteel voor 20 partijen met een vraag naar stikstofruimte op zoek naar een passende match. Een aantal transacties zijn in een afrondende fase. Bij het loket zijn op dit moment ruim 60 aanbieders van stikstofruimte bekend. In de meeste gevallen speelt de provincie enkel een bemiddelende rol tussen vrager en aanbieder. In een enkel geval kan stikstofruimte die in bezit is van de provincie helpen bij het maken van een match. Zo kon de Academy Bartels uit Hooge Mierde geholpen worden met een beperkte uitbreiding, waarvoor de ondernemer een kleine hoeveelheid stikstofruimte nodig had. Hiervoor heeft een openbare verkoopprocedure plaatsgevonden, die een aantal vragen opriep en tot media-aandacht leidde.

In de statenmededeling over actualiteiten in het stikstofdossier, die Provinciale Staten deze week ontvingen, wordt deze openbare verkoop nader toegelicht. Ook leest u daarin meer over de stand van zaken rond stikstoftransacties, extern salderen en de ontwikkeling van de stikstofdepositiebank. Bekijk de statenmededeling

 

 

Volop aan de slag met de gebiedsgerichte aanpak

De oplossing van het stikstofvraagstuk begint bij een sterke natuur. Met de gebiedsgerichte aanpak groen blauw werken we daarom aan sterke natuur en een veerkrachtig natuurlijk systeem mét duurzaam perspectief voor de landbouw en waar mogelijk ook aandacht voor ruimtelijke ontwikkelingen (verstedelijking, infrastructuur, ruimte voor energie).

Recentelijk zijn Provinciale Staten met een statenmededeling geïnformeerd over de gebiedsgerichte aanpak. In de afgelopen maanden hebben we samen met onze gebiedspartners in Peelvenen en Ulvenhoutse Bos de verkenningsfase afgerond. We zijn hier nu met elkaar aan de slag om een gebiedsvisie te vormen. Ook in de meeste andere gebieden zijn de verkenningen gestart. Daarmee liggen we op schema om uiterlijk in 2021 alle verkenningen af te ronden en in 2022 voor elk gebied een plan te hebben om de opgaven te realiseren. Lees meer…

 

 

Praktijkverhaal: werkgevers nemen verantwoordelijkheid bij stikstofreductie

De Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof heeft onder meer als uitgangspunt dat elke sector bijdraagt aan het terugdringen van de stikstofneerslag. Zo maakt de provincie samen met sectoren als de (land)bouw en industrie afspraken om te komen tot een versnelde verduurzaming. Een werkgeversorganisatie als VNO-NCW Brabant Zeeland hoeft hiervoor niet enthousiast te worden gemaakt. Milieu en duurzaamheid zijn daar al speerpunten van beleid. Hoe kan verduurzaming van bedrijven helpen om het probleem van de stikstofuitstoot te tackelen? Lees het interview met Rob Bogman van VNO NCW en Michel Heerkens van Lavans in Helmond. Lees meer…

 

Samenwerken aan verbeteringen vergunningverleningsproces 

Begin maart gingen de provincie, de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) en (agrarisch) adviseurs om tafel om hun samenwerking rond de vergunningverlening Wet natuurbescherming te bespreken. Het gesprek had ten doel de samenwerking te evalueren, maar ook werk te maken van verbeterkansen. Zo is het digitale aanvraagformulier voor verbetering vatbaar en vinden adviseurs het prettig wanneer zij bericht kunnen ontvangen wanneer de omgevingsdienst met de behandeling van een vergunningaanvraag start. Ook vinden adviseurs het belangrijk op de hoogte te blijven van de voortgang van het vergunningverleningsproces en inzicht te hebben in de wachttijden. De provincie en omgevingsdienst pakken deze verbeterpunten aan, via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte. 

 

 

 

Animatie: waarom is stikstof een probleem? 

Bekijk de animatie van IPO over het stikstofprobleem en de aanpak van de provincies.

 

 

Verkenningen stikstofopgaven voor de langere termijn

Het demissionaire kabinet heeft in maart een aantal verkenningen gepubliceerd die het nieuwe kabinet handvatten bieden om ook op langere termijn invulling te geven aan de stikstofopgave. Het gaat om de Langetermijnverkenning Stikstofproblematiek, de verkenning Normeren en Beprijzen stikstofemissies, de taakopdracht ruimtelijke verkenning stikstofgevoelige natuur en de verkenning Governance en participatie. Daarmee heeft het kabinet een divers aantal opties en perspectieven in kaart laten brengen om de structurele aanpak van het stikstofvraagstuk, met het oog op de lange termijn, verder vorm te geven. Lees meer…

 

Drie tandwielen

Samen met gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties en maatschappelijke partners ontwikkelde de provincie Noord-Brabant een nieuwe werkwijze: de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS). Hierin zijn natuurherstel, afname van stikstof en voortgang van de economie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zijn als het ware drie tandwielen van één mechanisme: draai je aan het ene, dan heeft dat effect op het andere. Dit moet er versneld toe leiden dat in 2030 minimaal de helft van de stikstofgevoelige natuurhectares in Brabant niet langer overbelast zijn door stikstof. Het tandwiel waaraan gedraaid wordt vermelden we voortaan ook in de nieuwsbrief bij onderdelen van de BOS. Lees meer in Brabant Magazine editie maart 2021
 

 

 

Meer informatie en vragen?

Voor algemene informatie:

Informatie over de aanpak van stikstof in Brabant:

Aanmelden voor deze nieuwsbrief? Vul het aanmeldformulier in.
Afmelden? Stuur een mail naar 
aanpakstikstof@brabant.nl

 

Cookie-instellingen