Volop aan de slag met de gebiedsgerichte aanpak

30-04-2021

De oplossing van het stikstofvraagstuk begint bij een sterke natuur. Met de gebiedsgerichte aanpak groen blauw werken we daarom aan sterke natuur en een veerkrachtig natuurlijk systeem mét duurzaam perspectief voor de landbouw en waar mogelijk ook aandacht voor ruimtelijke ontwikkelingen (verstedelijking, infrastructuur, ruimte voor energie).

Recentelijk zijn Provinciale Staten met een statenmededeling geïnformeerd over de gebiedsgerichte aanpak. In de afgelopen maanden hebben we samen met onze gebiedspartners in Peelvenen en Ulvenhoutse Bos de verkenningsfase afgerond. We zijn hier nu met elkaar aan de slag om een gebiedsvisie te vormen. Ook in de meeste andere gebieden zijn de verkenningen gestart. Daarmee liggen we op schema om uiterlijk in 2021 alle verkenningen af te ronden en in 2022 voor elk gebied een plan te hebben om de opgaven te realiseren.

In totaal werken we in zo’n 150 gebieden aan onze opgaven. 17 gebieden kennen een optelsom van grote opgaven. Het merendeel van deze gebieden is stikstofgevoelig. In deze gebieden loopt – net als in de andere gebieden – de uitvoering van plannen en afspraken maximaal door. Tegelijkertijd verbreden we hier onze aandacht van de kern – een waardevol natuurgebied of beekdal – naar het totale beïnvloedingsgebied. Want juist in de zones rondom natuurgebieden kan in de komende decennia het verschil worden gemaakt. Samen met onze gebiedspartners verkennen we de precieze opgaven in elk gebied. En zoeken we met elkaar naar samenhangende oplossingen om die opgaven te realiseren. 


 

Cookie-instellingen