Provincies zetten de afhandeling van vergunningaanvragen met verkeer na uitspraak ViA15 voort

11-02-2021

De Raad van State deed ook een tussenuitspraak over het doortrekken van de A15 (project ViA15). Lees hier de reactie van de provincies.

Volgens de Raad van State is er sprake van een motiveringsgebrek: omdat de stikstofdepositie van een weg wordt berekend tot maximaal 5 kilometer afstand van die weg, is het beeld van de stik­stof­­depositie in N2000 gebieden mogelijk niet volledig. Ofwel: de rekengrens van 5 kilometer is onvoldoende onderbouwd.

Naar aanleiding van het rapport van de Commissie Hordijk (“Meer meten, robuuster rekenen”, 15 juni 2020) wordt onder regie van de minister samen met de provincies al onderzoek gedaan naar de rekengrens van 5 kilometer voor verkeer. De tussenuitspraak ViA15 onderstreept het belang hiervan en leidt tot extra onderzoeksvragen die worden meegenomen, zoals de mogelijkheden voor het toe­passen van rekengrenzen voor verschillende emissiebronnen, dan wel depositiegrenzen op basis van eenduidige criteria. De onderzoeksresultaten zijn voorzien voor de zomer van 2021. Tot die tijd zetten de provincies de afhandeling van vergunningaanvragen met verkeer zoveel mogelijk voort. In veel gevallen zal naar verwachting een vergunning kunnen worden verstrekt, bijvoor­beeld als de rekenresultaten binnen de 5 kilometer grens al uitkomen op 0,00 mol.
 

bron: IPO

Hulp bij berekenen?

Bekijk de Handreiking - Bepalen depositieeffect wegverkeer binnen 5 km

Cookie-instellingen