Langere wachttijden bij behandeling vergunningaanvragen

19-11-2020

Vanwege de stikstofproblematiek is er een grote werkvoorraad ontstaan bij de verlening van natuurvergunningen. Ook komen er meer nieuwe aanvragen binnen dan gewoonlijk. Hierdoor kan het verlenen van vergunningen en het beantwoorden van vragen langer duren dan gebruikelijk.

Om de wachttijden te verkorten hebben de provincie en de omgevingsdiensten maatregelen getroffen en werkafspraken gemaakt, bijvoorbeeld om kortere procedures te hanteren. Toch kan het nog een tijd duren voordat de wachttijden verdwenen zijn. We vragen uw begrip voor de langere wachttijden en stellen alles in het werk om alle aanvragen zo snel en zorgvuldig mogelijk af te handelen. 

Hieronder leest u meer over wat er aan de hand is, wat dit voor uw aanvraag betekent én wat u zelf kunt doen. 
 

Hoe komt het dat de wachttijden zijn opgelopen? 

Sinds de uitspraken van de Raad van State op 29 mei 2019 is de werkvoorraad van Wnb-procedures fors opgelopen. In de eerste plaats omdat veel aanvragen lange tijd niet verder konden worden afgehandeld omdat het rekenprogramma AERIUS ruim een half jaar niet beschikbaar was. Intussen bleef het wel mogelijk nieuwe aanvragen in te dienen. Stapsgewijs zijn er afgelopen jaar nieuwe mogelijkheden beschikbaar gekomen om een vergunning aan te vragen. Zo kunnen woningbouwprojecten sinds maart 2020 gebruik maken van stikstofruimte uit het stikstofregistratiesysteem, en is het sinds 15 september mogelijk gebruik te maken van extern salderen en verleasen. Ook zien we dat er fors meer aanvragen binnenkomen dan voorheen. Dat heeft ermee te maken dat ook activiteiten met een zeer beperkte stikstofuitstoot, die voorheen onder de drempelwaarde vielen en niet vergunningplichtig waren, of slechts een melding hoefden te doen, nu wel een vergunning nodig hebben. 

Hoe lang moet ik wachten op mijn vergunning? 

De grote werkvoorraad maakt dat aanvragen op dit moment niet direct in behandeling genomen kunnen worden. Voor agrarische initiatieven duurt het bijna een jaar voor deze in behandeling genomen kunnen worden, bij aanvragen vanuit de verkeer & infra en de industrie duurt het respectievelijk 2 en 3 maanden. Het verschil in wachttijd heeft te maken met het grote aantal aanvragen vanuit de veehouderij en de specialistische kennis die beschikbaar is voor elk type aanvraag. 

Wat kan ik doen om te zorgen dat mijn aanvraag zo snel mogelijk behandeld wordt? 

Om uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling te nemen is het belangrijk dat u uw aanvraag compleet indient, met alle gevraagde gegevens en bijlagen. Het behandelen van uw aanvraag duurt onnodig lang wanneer blijkt dat onderdelen ontbreken. Meer informatie over het indienen van een volledige aanvraag vindt u op de website van de provincie Noord-Brabant

Kan mijn aanvraag voorrang krijgen? 

Sommige aanvragen kunnen niet wachten, omdat bijvoorbeeld subsidieregels gelden (bijvoorbeeld de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen). Om te voorkomen dat initiatiefnemers subsidie mislopen, geven wij voorrang aan deze aanvragen. Hetzelfde geldt voor de afhandeling van vergunningaanvragen voor woningbouwprojecten die gebruik maken van het landelijk stikstofregistratiesysteem. Deze procedures worden direct en met voorrang opgepakt zodat de benodigde stikstofruimte in het stikstofregistratiesysteem kan worden vastgelegd. 

In uitzonderlijke gevallen kunnen Gedeputeerde Staten besluiten een aanvraag prioriteit te geven, bijvoorbeeld voor initiatieven met een groot maatschappelijk belang. 

Welke maatregelen zijn er getroffen? 

Om de wachttijden te verkorten hebben de provincie en omgevingsdiensten een plan van aanpak gemaakt en werkafspraken gemaakt om bijvoorbeeld procedures te verkorten. Enkele voorbeelden van maatregelen zijn: 

  • Risicogerichte beoordeling en afhandeling van vergunningaanvragen: Gedeputeerde Staten hebben besloten tot een risicogerichte beoordeling en afhandeling van vergunningaanvragen. Hiermee hoeven aanvragen die eerder passend beoordeeld zijn, omdat ze minder complex en/of al bekend zijn, minder diepgaand beoordeeld te worden. 
     
  • Aanvragen met een gering effect op Natura 2000 worden via de reguliere procedure afgehandeld, waardoor ze gemiddeld 8 weken korter duren. De reguliere procedure houdt in dat er direct een definitief besluit wordt genomen over de aanvraag. Er hoeft niet eerst een ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd, dat na afloop van de inzagetermijn omgezet moet worden naar een definitief besluit. Het blijft uiteraard mogelijk bezwaar aan te tekenen tegen deze besluiten. 
     
  • De afgelopen tijd hebben de Omgevingsdiensten met een wervingscampagne veel extra personeel aangetrokken. Ook wordt gebruik gemaakt van inhuur en uitbesteding van werkzaamheden.
     
  • Het aanvraagformulier voor vergunningen onder de Wet natuurbescherming, onderdeel Natura 2000-gebieden is verbeterd. Het doel daarvan is dat zoveel mogelijk aanvragen meteen compleet worden ingediend. Dat helpt bij een snellere afhandeling. 

Bron: brabant.nl

Cookie-instellingen