Nieuws aanpak stikstof Brabant - 19 oktober 2020

19-10-2020

Via deze nieuwsupdate houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstof.

In deze nieuwsbrief: 
-       Meer ruimte voor natuurinclusieve veehouderij in Interim Omgevingsverordening
-       Provinciale Staten en actualiteiten stikstofdossier
-       Nieuwste inzichten verwerkt in AERIUS
-       Handreiking intern en extern salderen
-       Ondersteuningsloket stikstof
-       Informatiebijeenkomsten
-       Kamerbrieven stikstofproblematiek
 
Meer ruimte voor natuurinclusieve veehouderij in Interim Omgevingsverordening
Gedeputeerde Staten hebben deze zomer een wijziging van de Interim Omgevingsverordening (IOV) ter inzage gelegd. De zienswijzen hebben geleid tot een extra wijziging: een uitzonderingsregeling voor natuurinclusieve veehouderijen. Naar verwachting nemen Provinciale Staten eind november een besluit over de wijziging van de IOV. Lees meer over dit besluit. U kunt ook de infographic, met een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen bekijken en het statenvoorstel met bijlagen raadplegen.  
 
 
Provinciale Staten en actualiteiten stikstofdossier 
Op donderdag 15 oktober ontvingen Provinciale Staten een statenmededeling over de actualiteiten rond het stikstofdossier en de opzet en planning van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS). 
Verder bespraken Provinciale Staten het stikstofdossier tijdens een themabijeenkomst Natuur en Milieu op vrijdag 9 oktober jl. Aan bod kwamen onder meer het recente besluit rond extern salderen en verleasen en de contouren van de BOS. U kunt de themabijeenkomst terugkijken
 
Nieuwste inzichten verwerkt in AERIUS
Een nieuwe versie van AERIUS met geactualiseerde gegevens is sinds 15 oktober beschikbaar. In AERIUS 2020 zijn de nieuwste inzichten verwerkt. Hiermee sluiten de berekeningen zo goed mogelijk aan bij de werkelijkheid. 
Met AERIUS kunnen initiatiefnemers, adviesbureaus en overheden de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan (stikstofdepositie) op Natura 2000-gebieden berekenen. Bevoegde gezagen gebruiken AERIUS als instrument voor vergunningverlening. Het RIVM gebruikt AERIUS voor de monitoring van de stikstofdepositie. Meer informatie vindt u bij aerius.nl. Voor vragen kunt u terecht bij de helpdesk van BIJ12
 
Handreiking intern en extern salderen 
Wilt u weten hoe u intern en extern salderen kunt inzetten? Bij12 heeft een praktische handreiking gemaakt voor initiatiefnemers. In de handreiking zet BIJ12 op een rij hoe via salderen toestemming verleend kan worden voor activiteiten. Bekijk de handreiking intern en extern salderen voor initiatiefnemers.

Handreiking intern en extern salderen
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuningsloket stikstof
De hoeveelheid stikstofneerslag in onze natuur moet fors omlaag. Wie wil bouwen of uitbreiden, moet daarom aantonen dat daarbij niet meer stikstof vrijkomt dan er nu al is. Als verduurzamen niet voldoende helpt, moet de initiatiefnemer zelf zorgen voor voldoende ‘stikstofruimte’ om een natuurvergunning te kunnen krijgen. 
Het Ondersteuningsloket Stikstof van de provincie Noord-Brabant ondersteunt in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van stikstofruimte. U kunt ook bij het ondersteuningsloket terecht voor verkenning (wat is er in mijn situatie mogelijk?), bemiddeling (aan wie kan ik mijn stikstofruimte aanbieden of verkopen?) of doorverwijzing naar relevante regelingen of netwerken als VABIMPULS of het ondersteuningsnetwerk om u te helpen. Ook kan het ondersteuningsloket een transactie verder helpen door gronden of opstallen over te nemen, daar waar partijen alleen de stikstofruimte nodig hebben. Hierover leest u meer op de website van het Ondersteuningsloket. 


Informatiebijeenkomsten 
Op donderdag 8 oktober 2020 vonden twee online informatiebijeenkomsten plaats. 
In de ochtend was er een informatiebijeenkomst over Vergunningverlening & de subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) voor (agrarisch) adviseurs. Tijdens de bijeenkomst gaven betrokkenen toelichting op de regeling en vergunningverlening en konden veel vragen beantwoord worden. Meer weten? U kunt de presentatie hier downloaden
’s Avonds was er een online informatiebijeenkomst over actuele ontwikkelingen, zoals extern salderen en verleasen voor wethouders van Brabantse gemeenten. Meer weten? U kunt de presentatie hier downloaden
 
Kamerbrieven stikstofproblematiek
Op dinsdag 13 oktober heeft de minister van LNV namens het kabinet 5 kamerbrieven verzonden over de stikstofproblematiek. Het kabinet wil wettelijk vastleggen dat de natuur kan herstellen en dat de uitstoot en neerslag van stikstof dalen. Met een miljardenpakket voor natuurherstel en maatregelen om stikstofneerslag terug te dringen wil het kabinet ervoor zorgen dat in 2030 minimaal de helft van de natuur in beschermde Natura 2000-gebieden op een gezond stikstofniveau zitten. Met de structurele stikstofaanpak wil het kabinet ook ruimte bieden voor economische activiteiten. Zo komt er een gedeeltelijke vrijstelling voor activiteiten van de bouwsector in de bouw- en sloopfase. Lees meer over de kamerbrieven rondom het wetsvoorstel. De provincies reageerden op 15 oktober gezamenlijk op de kamerbrieven met een persbericht

Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie en vragen?
Voor algemene informatie: 

Informatie over de aanpak van stikstof in Brabant: 

Aan of afmelden voor deze nieuwsbrief? Mail naar aanpakstikstof@brabant.nl.

Cookie-instellingen