Nieuws aanpak stikstof Brabant - 26 mei 2020

26-05-2020

Via deze nieuwsupdate houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstof.

Nieuw bestuursakkoord 
Het nieuwe College van Gedeputeerde Staten is geïnstalleerd. Dit gebeurde tijdens de Statenvergadering van 15 mei 2020 na een debat over het bestuursakkoord “Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant”. De nieuwe coalitie wordt gevormd door VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant. In het bestuursakkoord stelt de nieuwe coalitie onder meer: “De complexe en ingrijpende stikstofproblematiek vraagt om draagvlak en een passend tempo. Daarom passen we de eerder aanboden ‘Brabantse aanpak stikstof’ aan en actualiseren we deze aanpak. We behouden wat goed is, maar leggen de focus om het belang van Brabant om te kunnen blijven ontwikkelen. Nu en in de toekomst.” Met gedeputeerde Erik Ronnes (Ruimte en Wonen) als coördinerend portefeuillehouder voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof legt de coalitie nadruk op de ruimtelijke opgave: “Met de gebiedsgerichte aanpak komt rondom de Natura 2000-gebieden een stevige ruimtelijke ontwikkeling op gang die nieuwe kansen met zich meebrengt, met de daarbij behorende (ruimtelijke) ordening). Wij gaan actief bekijken welke kansen dit met zich meebrengt. Bijvoorbeeld rondom de stevige woningbouwopgave of de robuuste natuurnetwerken in Brabant. We leggen in onze aanpak actief verbindingen met aanpalende beleidsterreinen zoals water en natuur.” Lees verder via www.brabant.nl/bestuursakkoord 

Even voorstellen: gedeputeerde Erik Ronnes
CDA-gedeputeerde Erik Ronnes (52) uit Boxmeer begon zijn politieke loopbaan als gemeenteraadslid. Daarna was hij in zijn woonplaats wethouder met in zijn portefeuille onder meer financiën, ruimtelijke ordening, economie, volkshuisvesting, recreatie en toerisme. Vijf jaar geleden stapte hij over naar Den Haag en was als kamerlid onder meer woordvoerder op het terrein van ruimtelijke ordening en de omgevingswet. Als gedeputeerde van Noord-Brabant is hij verantwoordelijk voor de portefeuille Wonen en Ruimte en is hij coördinerend portefeuillehouder Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof. “De afgelopen tijd is het beeld ontstaan dat de agrarische sector de enige sector is die probleem kan oplossen of bijdrage moet leveren aan de stikstofproblematiek. Ze heeft daarin een fundamenteel aandeel maar iedere sector zal bijdrage moeten leveren, zoals de bouw, vanuit infrastructuur en andere industrie naast agrarische bedrijven. De balans tussen de sectoren gaan we goed bekijken en ik ga graag aan de slag met alle betrokken partijen.“Subsidieregeling innovatie en verduurzaming stallen
Het kabinet maakt €172 miljoen vrij voor de ontwikkeling van innovatieve technieken of maatregelen. Nieuwe stalsystemen en aanpassing van oude stalsystemen is nodig om de uitstoot van ammoniak (stikstof), fijnstof en ziekteverwekkers te minimaliseren. Daardoor verbetert de leefomgeving en gezondheid van dier, boer en zijn omgeving. Lees meer…

Provincie steunt stalinnovaties voor vleeskalveren, varkens en melkvee 
De provincie steunt de realisatie van een reeks nieuwe stalsystemen in 3 diercategorieën: vleeskalveren, varkens en melkvee. Deze systemen pakken de uitstoot van methaan, ammoniak en geur aan bij de bron. Lees meer… 


Handelingsperspectief toezicht en handhaving Wet natuurbescherming
Door het nog ontbreken van nieuwe regelgeving, sinds het onderuitgaan van het PAS bij de Raad van State, kan het nog 1 tot 2 jaar duren voordat de lijn voor toezicht en handhaving op vergunningen helder is. Voor de tussentijd besluiten Gedeputeerde Staten om niet actief alle Wnb-vergunningplichtige bedrijven aan te schrijven, maar in te zetten op de bedrijven die een Wabo-aanvraag indienen of via regulier toezicht in beeld komen. Gedeputeerde Staten willen alle bedrijven stimuleren een aanvraag in te dienen. Volledige aanvragen waaruit blijkt dat de stikstofruimte alleen via extern salderen beschikbaar is, worden zo ver als nu kan in procedure genomen. Afronding kan pas plaatsvinden als het instrumentarium voor extern salderen beschikbaar is. Bedrijven worden wel onder de aandacht gebracht voor de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof in de provincie. De uitgangspunten in Brabant sluiten aan bij de lijn van de minister.

Meer informatie en vragen?
Voor algemene informatie: 
•    Website Aanpak Stikstof: www.aanpakstikstof.nl
•    Website BIJ12: www.bij12.nl/pas
•    Website Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof
Informatie over de aanpak van stikstof in Brabant: 
•    Dossier Aanpak Stikstof: www.brabant.nl/aanpakstikstof 
•    Informatieplatform: www.aanpakstikstofbrabant.nl

Afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur een mail naar aanpakstikstof@brabant.nl.

Cookie-instellingen