Nieuws aanpak stikstof Brabant - 22 april 2020

22-04-2020

Via deze nieuwsupdate houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstof.  U ontvangt deze update de komende maanden regelmatig in uw mailbox.

Koe in de wei blijft vergunningvrij
Boeren die hun koeien in de wei laten grazen hebben daar geen aparte vergunning voor nodig omdat beweiden al onderdeel is van de vergunning voor stalemissies. Dit hebben de colleges van Gedeputeerde Staten van alle provincies op 14 april bekrachtigd. De provincie staat op het standpunt dat het beweiden van vee een normaal onderdeel is van het boerenbedrijf. Lees meer…

Wegwijzer voor veehouders beschikbaar
Vanaf nu is er een wegwijzer voor veehouders beschikbaar die een praktisch overzicht van de regelgeving biedt bij de keuzes die veehouders moeten maken. Veel veehouders in Brabant maken de komende jaren belangrijke keuzes voor de toekomst: doorgaan en zonodig investeren, omschakelen of stoppen. De Wegwijzer voor veehouders geeft een praktisch overzicht van regelgeving en mogelijkheden. Lees meer…

Provinciale Staten bespreken voortgang aanpak stikstof op 24 april
Op vrijdag 24 april a.s. vergaderen Provinciale Staten digitaal tijdens een themabijeenkomst met een informerend karakter over de voortgang van de aanpak stikstof. Omdat een eerder geplande themabijeenkomst over dit onderwerp vanwege de coronamaatregelen niet kon doorgaan ontvingen Provinciale Staten eerder al een videopresentatie. U kunt de agenda en vergaderstukken raadplegen en de vergadering live volgen. 

Stikstofaankopen voor LPM leiden tot veel reacties
In een Statenvoorstel over het wijzigen van het Inpassingsplan voor Logistiek Park Moerdijk (LPM), meldde GS onlangs aan Provinciale Staten een aantal aankoopovereenkomsten te hebben gesloten. Het gaat om overeenkomsten met een zestal veehouderijen, om stikstofruimte te verwerven om de ontwikkeling van LPM mogelijk te maken. Het plan voor de aanleg van LPM is een belangrijke economische pijler voor West-Brabant en draagt bij aan werkgelegenheid en de behoefte aan ruimte voor logistieke bedrijvigheid in deze regio. Vier veehouderijen zijn aangekocht in de provincies Drenthe, Zeeland en Noord-Holland. Verschillende provincies reageerden verrast. Daarnaast ontvingen diverse provincies Statenvragen, ontving de minister Kamervragen en was er aandacht voor de kwestie in de media. Naar aanleiding daarvan besloten GS in een brief aan de provinciebesturen en de minister hun keuze toe te lichten. Ook boden GS hun excuses aan voor de publiciteit en vragen die hun handelwijze heeft opgeroepen. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) reageerde in een verklaring op haar website. Statenvragen zijn inmiddels beantwoord. Op vrijdag 24 april bespreken Provinciale Staten het statenvoorstel in een themabijeenkomst. U kunt de agenda en vergaderstukken raadplegen en de vergadering live volgen. 

Veel duurzame stalconcepten in ontwikkeling in Brabant 
Met hulp van de provincie zijn momenteel 51 nieuwe duurzame stalconcepten in ontwikkeling. Deze stalconcepten voor varkens, melkvee, kalveren en pluimvee pakken de uitstoot van stikstofverbindingen, geur en CO2 bij de bron aan. Boeren krijgen zo een alternatief naast bestaande maatregelen, zoals luchtwassers, om te voldoen aan de strengere milieueisen van de provincie. Dit blijkt uit een voortgangsbericht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over de ondersteunende maatregelen voor de versnelling transitie veehouderij. Lees meer…

Visie provincie om Brabant klimaatproof te maken
Het klimaat verandert en dat merken we ook in Brabant. Het wordt warmer, droger, natter en de zeespiegel stijgt. Klimaatverandering heeft merkbare gevolgen voor de manier waarop we in Brabant wonen en werken. Om Brabant klimaatproof te maken hebben Gedeputeerde Staten de Visie Klimaatadaptatie vastgesteld en voorgelegd aan PS. Onderdeel daarvan is de invulling van de bestuursopdracht Stoppen van verdroging met een waterrobuuste inrichting van Brabant. Door verdroging van leefgebieden lopen bijzondere, kwetsbare plant- en diersoorten gevaar. Daarmee worden kwetsbare natuurgebieden nog gevoeliger voor de invloed van stikstofdepositie. Bovendien hebben ook andere economische sectoren last van droogte en verdroging.

Niet alleen in de natuurgebieden zelf, maar ook daar omheen zijn maatregelen nodig om het watersysteem klimaatbestendig en robuust te maken. Om de verdroging van 27.000 ha natuurgebied op orde te krijgen, is de inschatting dat in evenveel landbouwgebied daarbuiten meer water moet worden vastgehouden. Bij voorrang zetten we in deze gebieden dan ook de transitie in naar een natuurinclusieve landbouw, waarbij ook passende maatregelen horen om deze overgang mogelijk te maken voor agrarische ondernemers. Dit vraagt maatwerk per gebied. Daarom zorgt de provincie voor afstemming tussen activiteiten op gebied van klimaatadaptatie en de stikstofaanpak. Daarnaast kunnen ook beschikbaar rijks- en provinciale middelen zo slim gecombineerd worden ingezet. Lees meer…

Meer informatie en vragen?
Voor algemene informatie: 
•    Website Aanpak Stikstof: www.aanpakstikstof.nl
•    Website BIJ12: www.bij12.nl/pas
•    Website Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof
Informatie over de aanpak van stikstof in Brabant: 
•    Dossier Aanpak Stikstof: www.brabant.nl/aanpakstikstof 
•    Informatieplatform: www.aanpakstikstofbrabant.nl

Afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur een mail naar aanpakstikstof@brabant.nl.

Cookie-instellingen