Snelheidsmaatregelen maken woningbouwprojecten in Brabant mogelijk

23-03-2020

Brabant neemt net als andere provincies vanaf 24 maart de vergunningaanvragen voor woningbouwprojecten in behandeling. Door de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur op de snelwegen vanaf 16 maart komt er stikstofdepositieruimte vrij.

In Brabant kunnen hierdoor naar verwachting vrijwel alle woningbouwprojecten die stil kwamen te liggen door de stikstofproblematiek alsnog een vergunning krijgen.

Uit eerdere inventarisaties in Brabant blijkt dat in circa 15 gemeenten woningbouwprojecten hinder ondervinden van de stikstofproblematiek. Het gaat om projecten met in totaal enkele honderden woningen, die relatief dicht bij Natura 2000-gebieden liggen. De provincie verwacht aan de hand van eerste berekeningen vergunningen te kunnen verlenen aan vrijwel al deze woningbouwprojecten.

Er zijn wel afspraken gemaakt over de volgorde waarin vergunningen verleend worden. Eerst komen de aanvragen voor de woondeals aan de beurt, daarna de grote woningbouwprojecten en na zes weken worden alle aanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld.

Overleg Rijk en provincies over doorgang infra-projecten

Naast de huizenbouw heeft het Rijk ingezet op het snel tot stand komen van zeven grote infraprojecten. In Brabant zou het dan gaan om projecten bij de wegen A58 Tilburg-Eindhoven, A27 Houten-Hooipolder en A58 Annabosch–Galder. De verdeling van vrijgekomen stikstofruimte gaat eerst naar woningbouw, daarna maar infra. Over het mogelijk maken van deze projecten wordt nog door Rijk en provincies gesproken.

De ruimte die vrijkomt door verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen wordt geregistreerd in het op 23 maart door het ministerie van LNV gepubliceerde stikstofregistratiesysteem. Dit systeem geeft inzicht in de beschikbare depositieruimte per Natura 2000-gebied. Het stikstofregistratiesysteem is een verantwoordelijkheid van de minister van LNV, evenals de passende beoordeling ervan. Deze onderbouwing is een voorwaarde voor de provincies om van het stikstofregistratiesysteem gebruik te kunnen maken.

Gebruik stikstofregistratiesysteem (SSRS)

Te weinig stikstofruimte projecten bij Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek

Alleen voor woningbouwprojecten nabij Natura 2000-gebied Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek komt te weinig ruimte vrij als gevolg van de snelheidsmaatregel. De provincie zoekt samen met de betrokken gemeenten naar stikstofruimte om projecten door te laten gaan, bijvoorbeeld via de mogelijkheid van extern salderen.
Meer maatregelen nodig voor verlaging stikstofneerslag

De verlaging van de maximumsnelheid is de eerste landelijke maatregel die het kabinet invoerde om de stikstofneerslag in Nederland terug te dringen. Deze maatregel ging in op 16 maart om 06.00 uur in heel Nederland en levert vanaf dat moment stikstofdepositieruimte op. Hoeveel dat is, verschilt provincie. Om meer depositieruimte te creëren voor andere ontwikkelingen, moeten er op korte termijn meer landelijke maatregelen worden getroffen om de stikstofneerslag terug te brengen.

Bron: brabant.nl

Cookie-instellingen