Nieuws aanpak stikstof Brabant - 31 januari 2020

31-01-2020

Via deze nieuwsupdate houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstof.  U ontvangt deze update de komende maanden regelmatig in uw mailbox.

Wijziging interim omgevingsverordening
Gedeputeerde Staten leggen een wijziging van de Interim Omgevingsverordening ter vaststelling voor aan Provinciale Staten. Het gaat om een wijziging van de data waarop veehouders verouderde stalsystemen moeten aanpassen. De datum waarop veehouders uiterlijk een omgevingsvergunning moeten aanvragen of een melding moeten doen verschuift van 1 april 2020 naar 1 januari 2021. De uiterste datum waarop de stalsystemen aangepast moeten zijn verschuift van 1 januari 2022 naar 1 oktober 2022. De wijziging lag vijf weken ter inzage. Daarop ontving de provincie 15 zienswijzen. Provinciale Staten behandelen het voorstel op 14 februari. Lees meer... [PDF]

60% aanmeldingen saneringsregeling varkenshouderij uit Noord-Brabant
Van de 503 varkensboeren die zich hebben aangemeld voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv), komen er 305 uit Noord-Brabant. Dit heeft het ministerie van LNV gemeld aan de provincie Noord-Brabant. De regeling is opgesteld door het ministerie, provincies, gemeenten en de sector en draagt bij aan het verminderen van geuroverlast in veedichte gebieden en het verbeteren van de leefomgeving. Daarnaast draagt de Srv bij aan het terugdringen van uitstoot van stoffen zoals ammoniak. Lees meer…

WhatsApp updateservice veehouders in Brabant
Wilt u meer weten over wat het provinciale beleid en de ondersteunende maatregelen voor veehouder betekent? Meldt u dan aan voor de WhatsApp updateservice en ontvang gratis updates over regels, subsidies en nieuwe ontwikkelingen. Ook het laatste nieuws over de aanpak van stikstof, in zoverre dit relevant is voor veehouders, ontvangt u via deze service. Lees meer…

Stikstof en woningbouw
Van eind mei tot 11 oktober 2019 heeft de vergunningverlening stilgelegen, nadat de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeldig had verklaard. Ook voor de woningbouw had dit gevolgen. Met een ‘quick-scan’ en inventarisatie bij Brabantse gemeenten in 2019, heeft de provincie de gevolgen voor de woningbouw in kaart gebracht. Lees meer…

Presentaties informatiebijeenkomsten 13 en 14 januari
In de tweede week van januari organiseerden de provincie Noord-Brabant en de Omgevingsdienst Brabant Noord twee informatiebijeenkomsten over de ontwikkelingen in de aanpak stikstof. De informatiebijeenkomsten werden goed bezocht door medewerkers van gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten en door adviseurs van (agrarische) ondernemers in Brabant. De presentaties van deze bijeenkomsten vindt u op het platform Aanpak stikstof Brabant. Naar de presentaties.

Nieuwe versie AERIUS beschikbaar
Op 14 januari heeft het RIVM de update van AERIUS Calculator, Scenario en Connect (Calculator 2019A) beschikbaar gesteld. Met AERIUS Calculator 2019A kunnen initiatiefnemers, adviesbureaus en overheden de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden berekenen. Aan AERIUS Calculator 2019A zijn nieuwe mogelijkheden toegevoegd en kunnen grote bestanden beter worden geïmporteerd. Lees meer…

Maandelijkse update voor Provinciale Staten
Gedeputeerde Staten houden Provinciale Staten door middel van een maandelijkse update [PDF] op de hoogte van de ontwikkelingen van het stikstofdossier. De eerste update gaat onder meer over het advies Luchtvaartsector van het Adviescollege Stikstofproblematiek (adviescommissie Remkes) en over de ontwikkelingen in de samenwerking tussen het Rijk en de provincies.


Meer informatie en vragen?
Voor algemene informatie: 
•    Website Aanpak Stikstof: www.aanpakstikstof.nl
•    Website BIJ12: www.bij12.nl/pas
•    Website Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof
Informatie over de aanpak van stikstof in Brabant: 
•    Dossier Aanpak Stikstof: www.brabant.nl/aanpakstikstof 
•    Informatieplatform: www.aanpakstikstofbrabant.nl

Afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur een mail naar aanpakstikstof@brabant.nl.
 

Cookie-instellingen