Voorstel wijziging data aanpassing verouderde stalsystemen ter inzage

18-12-2019

Gedeputeerde Staten leggen een voorstel voor het wijzigen van de Interim Omgevingsverordening (IOV) ter inzage voor inspraak. Het betreft het verschuiven van de data die betrekking hebben op het aanpassen van verouderde stalsystemen.

De IOV maakt onderdeel uit van de Brabantse aanpak stikstof. De bevoegdheid voor de uiteindelijke vaststelling van de verordening ligt bij Provinciale Staten. De terinzagelegging zorgt ervoor dat zij tijdig een goed besluit kunnen nemen. Dit besluit wordt naar verwachting medio februari 2020 genomen.

Deadlines nieuwe stalsystemen opgeschoven

De deadline voor het indienen van een vergunning voor een aangepast stalsysteem verschuift in het voorstel van 1 april 2020 naar 1 januari 2021. De deadline van het realiseren van nieuwe stalsystemen gaat daarmee naar 1 oktober 2022. Afhankelijk van de diercategorie gaat het hier om het aanpassen van stalsystemen die ouder zijn dan 15 of 20 jaar. Voor innovatieve stalsystemen die nog niet zijn uitontwikkeld geldt al een aparte regeling. De datum voor beslissing tot deelname hieraan verschuift ook van 1 april 2020 naar 1 januari 2021. Voor realisatie geldt niet de uiterste datum van 1 oktober 2022. In het voorjaar van 2020 zullen Gedeputeerde Staten nadere duiding geven over de uitwerking van deze regeling en realisatietermijnen. Met het wijzigen van de data in de verordening geeft het provinciebestuur tijdig duidelijkheid aan belanghebbenden voor wat betreft de stalaanpassingen.

Inzagetermijn IOV 5 weken

Het voorstel voor het wijzigen van de Interim Omgevingsverordening wordt op woensdag 18 december gepubliceerd in de Staatscourant. Daarin staat een inzage termijn vermeld van 4 weken. Na ruggespraak met het presidium van Provinciale Staten verlengt het provinciebestuur deze termijn met een week, tot woensdag 22 januari 2020.

Zie: Ontwerp Interim omgevingsverordening ter inzage

 

Bron: brabant.nl

Cookie-instellingen