Provincie positief over 1e stap Rijk maatregelen stikstofaanpak

13-11-2019

Het provinciebestuur van Noord-Brabant is positief over de 1e stap die het Rijk vandaag heeft gezet in de stikstofaanpak door met een pakket van maatregelen te komen op de kort termijn.

Het kabinet laat in een kamerbrief weten dat zij besloten heeft de snelheid op rijkswegen te verlagen. Dat zal dus ook in Brabant gevolgen hebben voor de weggebruiker. Christophe van der Maat, gedeputeerde Mobiliteit en Financiën: “Het is prima als het kabinet de snelheid verlaagt omdat dit woning- en wegenbouw mogelijk maakt. Ook in de provincie kijken we op dat vlak per gebied wat er nodig is en wat zin heeft.” Daarnaast is Van der Maat te spreken over het feit dat de verbredingsplannen van de A58 en A27 doorgaan.

Goede besluiten voor de korte termijn

Rik Grashoff, gedeputeerde Natuur, Water & Milieu: “Het is goed dat het kabinet nu besluiten neemt die op korte termijn effect hebben op de stikstofuitstoot en dat een deel van de verlaging van de stikstofdepositie ten goede komt aan de natuur.” Daarnaast moet het provinciebestuur de voorstellen voor verandering van Natura 2000-regels nog nader bestuderen, maar ziet hier voor Brabant op voorhand weinig heil in. Gedeputeerde Grashoff: “De slechte effecten van stikstofneerslag in natuur los je op door minder stikstof en met natuurherstel, niet door te morrelen aan natuurbeschermingsregels.”

Gedeputeerde Van Merrienboer van Ruimte en Wonen: “Het is goed voor zowel de werkgelegenheid als de woningbehoefte dat woningbouwprojecten vlot getrokken worden. Dit betekent echter niet dat we achterover kunnen leunen. Laten we van de nood een deugd maken en de denkkracht en creativiteit die in de bouwsector aanwezig is optimaal benutten om tot innovaties te komen op het gebied van duurzaam bouwen.”

Vergunningverlening in Brabant inmiddels op gang

In Brabant is de vergunningverlening sinds begin oktober weer op gang gekomen. De eerste vergunningen zijn inmiddels toegekend voor onder meer de aanleg van zonneparken, de realisatie van industriële bedrijven en woningbouwprojecten.

De provincie Noord-Brabant benadrukt dat deze set maatregelen van het Rijk slechts een begin is van de oplossing van het stikstofprobleem. Er is meer nodig. Met name de gebiedsgerichte aanpak, met onder meer aankopen en transitie van landbouwbedrijven rondom N2000-gebieden, conform het advies van de commissie Remkes, blijft nodig. Brabant roept het Rijk op om ook hiervoor op korte termijn nadere afspraken te maken de provincies.

“Het pakket van maatregelen van het Rijk vandaag is een goede eerste stap om zowel de natuur als de economie vooruit te helpen”, aldus Grashoff.

Cookie-instellingen