Provincie pakt stilgevallen vergunningverlening snel op

08-10-2019

Het provinciebestuur van Noord-Brabant wil de vergunningverlening (geregeld via de Wet natuurbescherming) die stil kwam te liggen na de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof snel op gang krijgen.

Na het rapport van de Adviescollege Remkes hebben de provincies in de contacten met het Rijk fors ingezet om weer snel vergunningen te kunnen verlenen. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben vandaag de beleidsregel vastgesteld, in lijn met andere provincies.

Stikstofuitstoot naar beneden maar provincie niet op slot

De maatregelen zorgen wat betreft het provinciebestuur te allen tijde voor een dalende lijn in de stikstofuitstoot en maken bescherming en herstel van natuur mogelijk.Tegelijkertijd gaat de provincie niet op slot zodat economische ontwikkeling mogelijk blijft.

Gebiedsgericht werken

Het provinciebestuur van Noord-Brabant vindt de gebiedsgerichte aanpak, zoals door Remkes geadviseerd aan het kabinet, de beste werkwijze rond de 14 stikstofgevoelige (van in totaal 21) natura2000-gebieden in Brabant. Dit betekent maatwerk per gebied waarbij bekeken wordt wat de bronnen zijn met de grootste stikstofeffecten, welke maatregelen nodig zijn om naast daling van stikstof andere ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld woningbouw of wegenaanleg, mogelijk maken.

Middelen en bevoegdheden

Gedeputeerde Staten onderstrepen het belang van middelen en bevoegdheden om zaken rond de stikstofproblematiek gebiedsgericht op te pakken, zoals ook in de kabinetsbrief is geschreven. Het gaat daarbij om geld, aanpassingen van wetten en andere ondersteuning. Concreet hebben Gedeputeerde Staten vandaag de beleidsregel vastgesteld die vergunningverlening mogelijk maakt op basis van deze uitgangspunten. Het gaat dan onder andere om het toepassen van in- en extern salderen.

Concrete maatregelen

Intern salderen betekent dat een bedrijf mag uitbreiden als de feitelijke uitstoot niet vergroot wordt door die uitbreiding. Extern salderen betekent dat wanneer een bedrijf met een vergunning voor de uitstoot van stikstof stopt, een ander bedrijf deze stikstofuitstoot mag benutten. Om tot minder stikstofuitstoot te komen wordt dan wel 30 procent minder uitstoot in de vergunning van het overnemende bedrijf opgenomen. Dit wordt ook wel afroming genoemd. Die projecten die wel effect zouden hebben op de natuur kunnen als ze van groot maatschappelijk belang zijn en er geen alternatieven zijn, gebruik maken van de ADC-toets en de effecten compenseren. Er worden geen nadere voorwaarden gesteld aan het toepassen van een ADC-toets. Dit betekent dat de voorwaarden blijven gelden, zoals die al bekend zijn.

Bron: brabant.nl

Cookie-instellingen