Grenscorridor N69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Grenscorridor N69 werkt een groot aantal partijen samen aan het leefbaar houden van het gebied rond de provinciale weg N69 (Eindhoven-Valkenswaard-Belgische grens). De uitvoering van de maatregelen die nodig zijn op het gebied van natuur en water worden al gecoördineerd door Waterschap De Dommel. Het waterschap en de provincie verkennen of en hoe een gebiedsgerichte aanpak stikstof in het zuidelijk deel van het gebied vorm kan krijgen. In het gebied komt de problematiek van Natura 2000 gebieden (Malpie en de Plateaux) samen met de transitie van de landbouw, het aanpakken van de verdroging en het verkennen van het zuidelijk deel van de N69. Voor de (verbrede) opgaven in dit gebied moeten de partijen grondposities verwerven, waarbij ook aanbod van en vraag naar stikstofruimte een rol speelt. De verkenning duurt naar verwachting tot eind 2020. Daarna besluiten de bestuurders van het waterschap en de provincie over het vervolg van de verkenning, het overleg met de gebiedspartners en de organisatie rond sturing en besluitvorming.

Doel

Een eerste stap is het verkennen hoe de gebiedsgerichte aanpak in de Grenscorridor opgepakt kan worden en de mogelijkheden tot samenwerking. De verkenning levert op binnen welke bandbreedtes dit mogelijk is en wat de eerstvolgende stappen zijn. 

Partners

Waterschap De Dommel en provincie Noord-Brabant. Bij een vervolg na de verkenningsfase worden andere gebiedspartijen nauw betrokken. 

Planning

Zomer 2020 – Verkenning en uitwerking gebiedsgerichte aanpak
Eind 2020 – Besluit gebiedsgerichte aanpak waterschap & provincie.
 

Cookie-instellingen