Gebiedsgerichte aanpak stikstof

Met de gebiedsgerichte aanpak stikstof werken de provincie en haar partners aan het verbeteren van de condities in de zone direct rondom de 14 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Brabant. Dat is nodig omdat de directe omgeving veel invloed heeft op het natuurgebied.

Stikstofgevoelige gebieden in Brabant met beïnvloedingszone.
Stikstofgevoelige gebieden in Brabant met beïnvloedingszone.

We zetten in Brabant, samen met onze partners, al vol in op natuurherstel en geven dit een hoge prioriteit. De komende jaren intensiveren we deze aanpak met behulp van de aanvullende Rijksmiddelen voor natuurherstel en -versterking. Met de gebiedsgerichte aanpak stikstof werken we daarnaast aan het verbeteren van de condities in de zone rondom de 14 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Brabant. Dat is belangrijk om dat die zones veel invloed hebben op het natuurgebied zelf.  


De gebiedsgerichte aanpak stikstof past binnen het geheel van de zogenoemde ‘groene en blauwe’ vraagstukken die we in Brabant gebiedsgericht oppakken. Deze gebieden kennen vaak een groot aantal vraagstukken die zich soms opstapelen. Denk aan verdroging als gevolg van klimaatverandering, uitputting van de bodem en teveel stikstofneerslag. Daarnaast spelen de transitie van de landbouw, vrijkomende agrarische gebouwen en de energietransitie, en soms zijn er ook woningbouw- en infrastructuurvraagstukken. Dat brengt ook kansen met zich mee om vraagstukken slim te combineren en in samenhang op te pakken. In de gebiedsgerichte aanpak wil de provincie samen met waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten, inwoners, (agrarische) bedrijven en andere betrokkenen meerdere vraagstukken tegelijkertijd aanpakken. 


We gaan als eerste aan de slag in gebieden waar de urgentie hoog en de impact groot is. De eerste verkenningen zijn gestart. In 2021 willen we alle benodigde verkenningen hebben afgerond. In kansrijke gebieden willen we uiterlijk 2022 gestart zijn met de planfase om daarna door te gaan in de uitvoering.  


Op dit moment lopen er verkenningen in vier stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden:  

Stikstofgevoelige gebieden in Brabant met beïnvloedingszone
Fasering gebiedsgerichte aanpak stikstof

 

Cookie-instellingen